Skip to main content

Generel information

 

Se en oversigt over, hvem som hjælper med hvilke uddannelsesadministrative opgaver her

De officielle kommunikationskanaler til indskrevne studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er MitSDU, SDU Mail og itslearning. De tre systemer tjener dog hver deres formål, og det er således vigtigt at vælge den korrekte kommunikationskanal til det budskab/den information, som man ønsker at formidle.

I denne oversigt kan du finde oplysninger om de tre kommunikationskanaler samt hvilken typer information, som kommunikationskanalen egner sig til at formidle.

  For at læse specifikt om kommunikation i itslearning se da mere her (anbefalinger til fagadministratorer) og her (anbefalinger til undervisere) .

Institutionsakkreditering og kvalitetspolitik

De studerende på SDU skal opleve en god studiestart, undervisning af høj pædagogisk og forskningsmæssig kvalitet, et godt studiemiljø og at uddannelserne ruster dem til arbejdslivet efter studiet.

Derfor arbejder vi systematisk og målrettet med at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans.

SDU blev i 2014 som en af de første videregående uddannelsesinstitutioner institutionsakkrediteret. Dermed har Danmarks Akkrediteringsråd vurderet, at SDU’s kvalitetssystem samlet set er i stand til løbende og systematisk at sikre og udvikle kvaliteten og relevansen af vores uddannelser. 

I slutningen af 2020 blev SDU nyakkrediteret. 

På SDU foregår arbejdet med uddannelseskvalitet inden for rammerne af vores kvalitetssystem. 

I kvalitetspolitikken indgår også krav til studieadministration og tilrettelæggelse af undervisning. Disse krav er alle fakulteters studieadministrationer underlagt. 

Kvalitetspolitikken kan ses her 

Universitetsloven, bekendtgørelser og strategi

Her findes et udvalg af de rammer, som fakultetet skal arbejde indenfor og i overensstemmelse med i administrationen af uddannelserne.  Opfyldelse af disse rammer er ligesom kvalitetspolitikken grundlag for, at SDU og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet får lov til at udbyde uddannelser. Det er således nødvendigt at der arbejdes indenfor SDUs såvel som fakulteteternes udmøntning af rammer og regler på alle niveauer af organisationen.

Den uddannelsesjuridiske regelsamling på SDUnet (Se også: Præambel - sådan bruger du regelsamlingen)

Strategisk rammekontrakt

Universitetsloven

Uddannelsesbekendtgørelsen for bachelor- og kandidatuddannelser

Eksamensbekendtgørelsen

Karakterbekendtgørelsen

Opslagsværk for nye fagadministratorerpå fakultetet

Formålet med dette opslagsværk er at give dig som ny fagadministrator et overblik over, hvad der findes af materialer, vejledninger og beskrivelser, som skal bruges og som er værd at kende til for at lykkes i stillingen.

Samtidig er det også tanken, at du som ny kollega skal kunne få et overblik over hyppigst anvendte begreber, samarbejdsflader mv., således at du kommer godt i gang.

Ikke alt materiale vil forekomme direkte i opslagsværket, men der er angivet links til information, som ligger udenfor dette dokument. Det er ikke nødvendigt at læse opslagsværket fra A-Z, idet meget information er relevant på forskellige tidspunkter i dit årshjul. Du kan i stedet bruge opslagsværket, når du støder på spørgsmål eller har behov for at undersøge et emne relateret til din funktion nærmere

Strategi for Undervisning og Eksamen

I området Undervisning og Eksamen under SUND Uddannelse arbejder vi under strategien 'Den effektive studieadministration".

Denne strategi indeholdende en række målsætninger danner rammen om vores arbejde, herunder vores arbejdemetoder  samt de initiativer og aktiviteter, som vi iværksætter og implementerer.

Vision

Studieadministrationen på SUND er professionel og troværdig med brugerne i centrum.

 

Målsætninger

  • Vores studerende skal opleve SDU som én organisation og mærke genkendelighed i administrationen – trods at vi er decentralt organiseret og er mange inde over den samme opgave.
  • Kommunikationen fra studieadministrationen skal være relevant for de studerende i forhold til indhold og timing
  • Det skal være nemt for de studerende at finde, overskue og forstå vores kommunikation.
  • Vi stiler mod at arbejde proaktivt fremfor reaktivt fordi mindre brandslukning giver mere tid til gennemtænkte processer.
  • Vi har fokus på digitalisering og på at anvende vores systemer optimalt til gavn for vores brugere og vores ressourceforbrug.
  • Vi vil mindske flaskehalse og videnstab ved at give og stille bedre muligheder for ‘hjælp-til-selvhjælp’ til rådighed, og vi vil være gode til at visitere vores brugere.

Alle studerende er indskrevet på en studieordning. 

En studieordning sætter rammerne for, hvordan de studerendes uddannelse er tilrettelagt.

Den indeholder regler for, hvordan de studerende skal gennemføre deres uddannelse og beskriver uddannelsens formål, indhold og struktur.

Studieordningen  henviser til lovgrundlag (relevante bekendtgørelser som uddannelsen er underlagt) og angiver derudover hvilke målbeskrivelser (viden, færdighed og kompetencer), som uddannelsen sigter mod og som de studerende i sidste ende skal opnå med henblik på at være kvalificeret til at varetage den eller de jobfunktioner, som uddannelsen uddanner til. 

Studieordningen udarbejdes af uddannelsens studienævn og godkendes af fakultetets dekan. 

I studieordningen beskrives hvert fagelement  (fagbeskrivelse) og for hvert af disse fastsætter studienævnet blandt andet undervisningsformer, censur, varighed og eksamensformer. Dette betyder, at hvis der er ændringer til disse, så kræver det en studienævnsbehandling samt endelig dekangodkendelse. 

Alle studieordninger og fagbeskrivelser på SDU er oprettet i systemet ODIN ud fra skabeloner fastsat af fakultetet. 

Uddannelsens studiekoordinator har det overordnede ansvar for at opdatere ODIN. Dog har uddannelsernes fagadministratorer ansvar for at registrere undervisere  og indsætte links til skema på den enkelte fagbeskrivelse.

De studerende ser studieordninger og fagbeskrivelser på Mit SDU på studiesiden. 

Udmøntning af studieordningens fagbeskrivelse

I studieordningen angives en lang række forskellige oplysninger for hvert fag på uddannelsen. Som supplement dertil har Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet indført Plan for Indhold og Forløb.

Plan for Indhold og Forløb er den fagansvarliges udmøntning af studieordningens beskrivelser for det enkelte fag. Den viser den praktiske afvikling af faget, herunder hvilke emner der gennemgås hvornår og på hvilken måde (undervisningsmetode, pensum mv.).

Plan for Indhold og Forløb udarbejdes i en skabelon fastsat af fakultetet og uploades og/eller indbygges i Planer i Itslearning. 

Skabelon for Plan for Indhold og Forløb

Dansk udgave

Engelsk udgave

I dit virke som fagadministrator på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil du møde mange forskellige digitale værktøjer og systemer. Nogle skal du arbejde med ofte mens du måske blot skal kende til indhold af data i andre. Måske hører du ofte et systemnavn nævnt, men som du ikke er bekendt med. Her finder du en oversigt til studieadministrative medarbejdere, som giver en kort introduktion til de mest almindelige og kendte værktøjer og systemer, som du møder i din hverdag som studieadministrativ medarbejder på fakultetet.

Samtidig er det også relevant for dig  at vide, hvordan data hænger sammen og flyder mellem de forskellige systemer.

Se mere herunder:

 

 

 

 

Sidst opdateret: 20.02.2024