Skip to main content

Referat den 25. juni 2020

Præsentation af Kommunikations visualiseringer af arbejdsgruppens bud på nye uddannelsessider
 Overordnet blev mock-up modtaget godt. Dog skal disse ting ændres:

  • Navngivning: 
    Benævnelsen "Studie, liv og bolig" ændres til "Studieliv"
    Benævnelsen " Fremtidsmuligheder" ændres til "Job og Karriere"
  • Billeder: Hvert fakultet må meget gerne sende 2-3 billeder, der kan anvendes som alternativ til det grafiske billede, der er anvendt i toppen af mock-upen, da der i arbejdsgruppen er bekymring for, at det valgte billed-format bliver for svært at levere på i den virkelige verden.
  • SoMe: Der ønskes mulighed for at henvise til fakultetes SoMe -kanaler fra forsiden af uddannelsessiden herunder specifikt Instagram, Linkedin etc. Ikke decideret feed men blot henvisning til denne.
  • Der ønskes mere info til siden omkring "Har du spørgsmål" så det er muligt at oprette en side, der er så tæt på virkeligheden som muligt. Er der nogle af arbejdsgruppedeltagerne, der har input til siden, må de meget gerne melde det på teams.
  • Siden omkring adgangskrav - her skal det overvejes om der skal tænkes noget "Testbaseret optag" ind som en fast del af siden, så man ikke blot ser formalia men også vejen til optagelse. 

Den videre proces

Brugertest
Der tilpasses i mock-up med de ting, der er beskrevet herover, og så afholdes der en kort brugertest i uge 33-34 (forventeligt i uge 34, hvor hvert fakultet har mulighed for at melde 1-2 testere ind, der kan hjælpe med at kvalificere mock-upen - særligt i forhold til de ting, der er navigationsmæssigt, de korte fakta etc.  Brugertesten kommer til at foregå torsdag den 20/8 og fredag den 21/8 i tidsrummet 9-15. Der bliver lagt et excel-ark i gruppens teams, hvor det er muligt at booke sin deltager ind. Deltagerprofil for testen: 3'ger efter sommerferien, eller på sabbatår og meget gerne fra det fynske opland. Om muligt en ligelig fordeling imellem køn. 

Høringsprocessen i forhold til oplægget til nye strukturelle retningslinjer, der som noget nyt også indeholder en egentlig skriveguide, og hvilke komponenter bruger du på hvilke sider forventes igangsat på det første webgruppemøde efter sommerferien, hvorefter det overgår til den formelle weborganisation med høring via Partnerkredsen, der bliver ansvarlige for at bære oplægget ud til de respektive studieledere. 

Mock-up samt øvrigt materiale bliver lagt ind i arbejdsgruppens teams-gruppe. Da det stadig er på det uformelle niveau, aftaler gruppen, at de forskellige oplæg etc. kun er til brug for gruppen - der må ikke deles links etc. til materialet. Finder man ud af efter mødet, at der er rettelser som man gerne vil have fortaget, må man gerne skrive det som en post i teams, så de øvrige deltagere i arbejdsgruppen kan se det også. 

  • Eventuelt

 

Sidst opdateret: 04.11.2022