Skip to main content

Referat af mødet den 28. marts 2023 i arbejdsgruppen for potentielle studerende

Referat af mødet den 28. marts 2023 i  arbejdsgruppen for potentielle studerende

Deltagere i mødet:  Mathilde Løv Hollmann (SUND), Kenneth Baadsgaard (Studieservice),Christine Højlund Andersen (SDU Kommunikation), Janne Valdgård Petersen (TEK), Trine Søndergaard (NAT), Rune Nørgaard Jørgensen (HUM) og Kurt Bilde (SDU Kommunikation). Afbud: Helle Bisgaard (SAMF)

Ad 1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden kommentarer

Ad 2) Hvad foreslår arbejdsgruppen, der skal fokuseres på i 2023?

Der blev givet klart udtryk for at man gerne ville arbejde med at konsolidere sit indhold og at man helst ikke så at der skulle arbejdes med alt for meget nyt. Dog var der et klart ønske om at der blev kigget på at implementere "beslægtede uddannelser" for alle uddannelsessiderne, som har været oppe at vende i gruppen i par gange. SDU-K sørger for at der bliver kigget på dette. Der blev spurgt ind til status på Instagram feed og Diva. Ift. Instagram har SoMe haft fat i OMD som potentielt kan løse problemet. Diva som er en del af digitaliseringspuljen, er stadig under udvikling. SDU har lavet backend delen, mens HalloMonday har lavet frontend, hvilket betyder at Diva stadig vil være et standalone system. Studieservice sigter mod at systemet bliver klart før sommer. Yderligere blev ODIN nævnt, fordi der stadig er udfordringer med især uddannelser der anvender kvartaler, når deres progressionstabel skal vises på en uddannelse. SDU-K tager en snak med SDU Digital, ud fra eksempler fra Sund. Der er et bredt ønsker om efter konsolideringen af indholdet at kunne samle flere datadrevne indsigter om brugernes adfærd. Særligt heatmaps havde været en øjenåbner, men hvis man kunne arbejde mere med dette kunne dette være et næste logisk træk. SDU-K kigger på mulighederne for at få dette til at virke, uden at det bliver for "teknisk".  Endeligt blev der talt om kampangesiderne, som man var usikker på om de var færdige eller om de stadig var under udvikling. SDU-K følger op.

Ad 3) Status på Studieservices tilbud om implementering af Tuition fee mm. på rekrutteringssiderne

Studieservice fik "GO!" for implementering af tuition fees som foreslået via Teams. SDU-K havde foreslået at Housing blev implementeret samtidig, dog har Tek allerede implementeret en løsning på deres sider og man blev enig om at SDU-K burde kigge på en løsning som kunne implementeres generelt.

Ad 4) Status på SiteImprove

SiteImproves crawler er meget lang tid om at komme forbi alle vores sider. SDU-K har derfor forsøgt at få SiteImprove til at implementere en crawler der udelukkende kigger på opdaterede sider fra sidste crawl. Dette både for at spare serverkraft, men også for at give en bedre kvalitet i QA - særligt omkring brudte links og stavefejl. SiteImprove har ikke for nuværende en løsning, men kigger på det i deres udviklingsafdeling. SDU har fornyet aftalen med dem for et år, men har også gjort det klart at det er et alvorligt kvalitetsproblem og gør produktet utroværdigt og dermed ubrugeligt, hvis ikke der kommer en løsning inden for nærmeste fremtid. SDU-K arbejder på, at få 404-fejl, feedback og kommentar-funktion indarbejdet på alle sider, således at ejerne på siderne kan beslutte om de ønsker at få feedback eller kommentar på deres individuelle sider, mens 404-fejl udløser en mail til ejeren straks en bruger klikker på et brudt link.

Ad 5) Evt.

Intet til punktet

Sidst opdateret: 30.03.2023