Skip to main content

Referat for mødet den 14. september 2022

Deltagere: Lone Søvad (TEK), Caroline Zoffmann Jessen (HUM), Christian Vester Nielsen (SAMF), Mette Fentz Haastrup (SDUB), Katrine Rabølle Steinrud (Studieservice), Peter Olander SDU Rio, Trine Højlund Sandberg (SDUK)

Afbud: Tomas Homburg (SUND), Mikkel Linnemann (NAT)

Status siden sidst
Der blev sendt et projektgrundlag ud i marts i  forhold til det videre arbejde med samarbejdssøjlen for at få afklaret de ting, der er blevet adresseret i arbejdsgruppen. Det blev aftalt, at gruppen lige får det oprindelige projektgrundlag til orientering. 

Dette projektgrundlag blev først hørt i Webgruppen og derefter i Partnerkredsen som ønskede, at der kom et alternativ til et egentligt projektgrundlag, da man ønskede at komme hurtigere i mål, end der var lagt op til i projektgrundlaget.

På det grundlag blev der udarbejdet en alternativ løsning, der lagde op til etablering af en række hurtigt-arbejdende underarbejdsgrupper til samarbejdsgruppen, der hver får ansvaret for at kvalificere den mock-up som vi i gruppen tidligere har udarbejdet. Men hvor der også blev etableret en arbejdsgruppe med særlig fokus på brobygningsvælgeren, da man ønsker at få denne "moderniseret".

Der er etableret 3 undergrupperinger, der hver har fokus på deres område:

  • brobygningsvælgeren
  • forskning
  • studerende

Grupperne bliver også ansvarelige for at levere indhold til den nye samarbejssøjlen men SDUK får til ansvar at implementere.

Når indholdet er implementeret, så lukkes de 3 underarbejdsgrupper ned, og herefter overgår ansvaret for søjlen igen til arbejdsgruppen for samarbejde.  Eksempel: hvis gruppen tænker, at der er et behov for at få kigget mere ind i området omkring forskningssamarbejde, så sender gruppen denne forspørgsel videre til arbejdsgruppen for forskning - gruppen vil ikke selv være producerende, så gruppen får altså fremadrettet en mere "tilsynsførende" rolle. 

Der efterspørges en visning af  outcome inden det implementeres - kan undergrupperne komme med nogle anbefalinger/noget mere konkret fordi hvordan man skal gøre? Skal der opsættes en ramme fx i forhold til antal etc. for at sikre, at mønstret med, at der ikke er fremdrift i projektet ikke bare gentager sig i de nye arbejdsgrupper.?  SDUK holder så vidt muligt gruppen orienteret om processen i arbejdsgruppen, ligesom at gruppen får lov at følge med i udviklingen af det "nye" menupunkt. 

Eventuelt
Intet at føre til referat

  

 

 

 

 

Sidst opdateret: 04.11.2022