Skip to main content
DA / EN

SDU HR

Ny lokalaftale om arbejdsmiljøarbejdet på SDU

SDU har fået nye rammer for, hvordan arbejdsmiljøarbejdet organiseres. Nu skal rammerne udfoldes i praksis - i juni er der valg til arbejdsmiljøorganisationen.

Af SDU HR, 14-05-2024

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor medarbejdere trives, kommer ikke af sig selv, for det er sådan med arbejdsmiljøet, at vi alle har indflydelse på, hvor godt det bliver, og derfor er rammerne for vores arbejde med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø vigtige.

Nye behov – ny organisering

SDU har fået en ny lokalaftale, der rammesætter organisering, valg og ansvarsdeling i arbejdsmiljøarbejdet. Den tidligere lokalaftale blev indgået i 2011 og udviklingen i krav og behov i arbejdsmiljøarbejdet siden da kaldte på en fornyelse: Vi har brug for at kunne tilpasse arbejdsmiljøorganisationen til vores opgaver, organisering og geografi, for bedre tværgående koordinering og nærhed i alle campusbyer og for at opdatere roller, opgaver og ansvar i arbejdsmiljøarbejdet, så det matcher de eksterne krav og interne behov, der er i dag.

Vigtige ændringer

Principper. I den nye lokalaftale er der opsat nye principper for organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Hvor organiseringen før som hovedprincip fulgte linjeledelsen, så er det nu hensyn til arbejdets karakter og organisering samt universitetets organisering og geografi, der er det vigtigste.

Arbejdsmiljøledelse. Det vil stadig som udgangspunkt være områdechef, institutleder eller tilsvarende, der er arbejdsmiljøleder og har ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet i enheden, men det er muligt at udpege en anden arbejdsmiljøleder, hvis det sikrer større effekt af det lokale arbejdsmiljøarbejde og fortsat følger princippet om hensyn til arbejdets karakter mv.

Campusorganisering: I campusbyerne udenfor Odense oprettes der campusarbejdsmiljøudvalg (CAMU) med ansvar for at koordinere det campusspecifikke arbejdsmiljøarbejde. En organisering som vi kender det fra FAMU, som er fakulteternes og fællesadministrationens koordinerende ar-bejdsmiljøudvalg. Blot vil CAMU’erne ikke tage sig af hele arbejdsmiljøarbejdet ligesom FAMU, men koncentrere sig om at koordinere arbejdet med campusspecifikke arbejdsmiljøspørgsmål. CAMU er lavet for at styrke arbejdsmiljøarbejdet på SDU’s campi udenfor Odense.

Roller, opgaver og ansvar. Sidst er beskrivelsen af AMO’s opgaver blevet opdateret, så roller, opgaver og ansvar afspejler udviklingen i arbejdsmiljøarbejdet.

Lokalaftale er formet af en mindre arbejdsgruppe af ledelses- og medarbejderrepræsentanter, og også i høj grad af høringer i organisationen, hvor lokalaftalen er blevet drøftet blandt ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, som er kommet med input til forbedringer.

Se SDU’s nye Lokalaftale om organisering af arbejdsmiljøarbejdet.

Fra overordnede rammer til konkret arbejdsmiljøarbejde

Nu skal vi have den nye lokalaftale til at fungere i praksis. Hen over sommeren skal vi vælge arbejdsmiljørepræsentanter og udpege arbejdsmiljøledere til arbejdsmiljøorganisationen. I efteråret skal vi gennemføre APV og Trivselsmåling, drøfte arbejdsmiljøudfordringer og lave handleplaner. Og i starten af 2025 sættes den overordnede retning i arbejdsmiljøarbejdet med en ny arbejdsmiljøstrategi.

Vil du vide mere om arbejdsmiljøarbejdet på SDU?

Hvis du gerne vil vide mere om arbejdsmiljøarbejdet på SDU, måske fordi du overvejer at kandidere til posten som arbejdsmiljørepræsentant når der er valg til arbejdsmiljøorganisationen i juni, kan du få et overblik over organisationen, de opgaver der udføres, og de forventninger der er til dit bidrag i arbejdsmiljøarbejdet. Du kan også finde information om støtte til det daglige arbejdsmiljø-arbejde og muligheder for kompetenceudvikling som medlem af arbejdsmiljøorganisationen.

Bliv introduceret til arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljøarbejdet.

Redaktionen afsluttet: 14.05.2024