Skip to main content
DA / EN

Evalueringsstrategi

Alle undervisere opfordres ved undervisningens start til at foretage løbende mundtlig evaluering. På den måde kan underviseren justere til gavn for de aktuelle studerende.

Alle udbudte fag slutevalueres. En oversigt over spørgsmålene i evalueringerne findes længere nede på siden.

Nr. Udsagn
1 Formål: Det blev tidligt i undervisningen gjort klart for mig, hvad der er formålet med faget, og hvad jeg forventes at lære (formål skal her forstås fagnært, men kan også inkludere en karrieredimension). [fritekstfelt indsættes]
2 Sammenhæng: Der er en tydelig sammenhæng mellem fagets formål, undervisningens indhold og eksamensform samt mellem faget og uddannelsens øvrige fagelementer. [fritekstfelt indsættes]
3 Forståelse: Jeg har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen (inkl. selvstændig forberedelse, arbejde i studiegrupper mm.) [fritekstfelt indsættes]
4 Aktivitet: Undervisningen har understøttet mig i aktivt at lære (fx via diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse). [fritekstfelt indsættes]
5 Samarbejde og dialog: Der har været et godt samarbejde og dialog mellem studerende og undervisere. [fritekstfelt indsættes]
 6 I hvor høj grad har du selv bidraget aktivt til din egen læring? 
 7  Har du andre kommentarer til afviklingen af faget? [Kommentarfelt]

Scoreskala: 1=helt uenig, 2= uenig, 3=hverken enig eller uenig, 4=enig, 5=meget enig, 6=ved ikke/ikke-relevant

 

Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

Det bør forsøges i alle fag at afsætte tid i undervisningen til evalueringen.

Underviserne opfordres til at tage en snak med holdet og vi opfordrer dem til at melde tilbage til studienævnet, hvis der er forhold, de ønsker at melde tilbage om.

Sidst opdateret: 05.04.2022