Skip to main content
DA / EN

Evalueringsstrategi

 

Den formelle undervisningsevaluering består i en anonym og skriftlig slutevaluering, der gennemføres i slutningen af undervisningsperioden (dog ikke ifm sidste undervisning).

Alle udbudte fag evalueres. På fag, hvor der er flere undervisere, udpeges en ’tovholder’, der er ansvarlig for sammenfatning og kommentarerne.

Efter endt evaluering fra de studerendes side, skal underviser sammenfatte evalueringerne og give egne kommentarer.

Studienævnet drøfter evalueringerne og kan evt. bede undervisere om uddybende kommentarer.

Se evalueringsspørgsmålene længere nede på siden.

Nr. Udsagn
1 Fagets rammer: I hvor høj grad vurderer du, at faget har levet op til dets målsætninger (jf. studieordningen) [Uddyb gerne]
2 Undervisningen: I hvor høj grad vurderer du, at du har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen? [Uddyb gerne]
3 Undervisningen: I hvor høj grad oplever du, at der er en tydelig sammenhæng mellem fagets formål, undervisningens indhold og eksamen? [Uddyb gerne]
4 Undervisningen: I hvor høj grad oplever du, at fagets forskellige undervisningsgange har fremstået sammenhængende og velkoordinerede? [Uddyb gerne]
5 Studiet  generelt: I hvor høj grad har faget fremstået koordineret med andre fag på uddannelsen? [Uddyb gerne]
6 Studiet generelt: I hvor høj grad oplever du, at faget har givet dig viden, færdigheder og kompetencer, der er brugbare for dit videre studie? [Uddyb gerne]
7 Studiet generelt: I hvor høj grad oplever du, at undervisningen har understøttet mig i aktivt at lære (fx via diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse)? [Uddyb gerne]
8 Undervisnings- og arbejdsformer:  Hvilke undervisnings- og arbejdsformer har du oplevet ifm. faget? Valgmuligheder: forelæsning, plenumdiskussion mv., selvstændig læsning, gruppearbejde i timerne, arbejde i læsegrupper uden for timerne, arbejde med arbejdsspørgsmål, øvelser (fx arbejde med cases, eksempler), studenteroplæg, arbejdet på digitale medier, andet. [Uddyb gerne]
9 Hvor stor en andel af pensum har du læst i forbindelse med forberedelse til undervisningen? Valgmuligheder: 80-100%, 60-80%, 40-60%, 20-40%, 0-20% [Kommentar]
 10  Hvor stor en andel af undervisningen har været tilrettelagt som øvelser, gruppearbejde mv.? Valgmuligheder: 80-100%, 60-80%, 40-60%, 20-40%, 0-20% [Kommentar]
11   Har du forslag eller ideer til fagets indhold og arbejdsformer?
 12  Har du evt. andre kommentarer til faget og uddannelsen?

Scoreskala: 1=I lav grad, 2, 3, 4 5=I høj grad

Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

Med henblik på at kvalificere evalueringen og bruge den aktivt som led i udviklingen af uddannelsens kvalitet vil studienævnet indkalde undervisere og fagansvarlig til en dialog om fagenes pædagogiske perspektiver (cirka hvert andet eller tredje år).

Der bør være afsat tid ved sidste undervisningsgang til tilbagemelding/opsummering til de studerende. I de fag, hvor der er flere undervisere, sørger underviserne indbyrdes for at aftale, hvem der varetager denne opgave.

Studienævnet har udarbejdet et evalueringsskema, det er muligt at få tilføjet spørgsmål for de enkelte fag – efter ønske.  Studiesekretariatet står for information til undervisere/tovholdere om tidspunkt for evaluering.  Evalueringerne fremlægges i studienævnet, og studienævnet forholder sig til, om der på baggrund af evalueringer, skal ske opfølgning.

Sidst opdateret: 05.04.2022