Skip to main content

Fonde og finansiering

Fonde og finansiering

Den fælles forskningspulje mellem OUH og Rigshospitalet er nu i opslag med ansøgningsfrist den 27. september 2023. 

Der kan søges støtte til projekter med fokus på forskningssamarbejde på tværs af OUH og RH. Målet med puljen er bl.a. at fremme fælles forskning inden for de specialer (primært HSF), hvor patienter allerede i dag går på tværs af de to hospitaler eller til specialer (primært HSF), hvor der på sigt forventes at blive etableret et tættere samarbejde om patienterne.  

Der kan søges om støtte til:

 • Større fælles strategiske projekter  
 • Ph.d.- og postdocstudier
 • Opstartsprojekter.

 

Vær opmærksom på, at der kun kan søges støtte fra puljen til ét år ad gangen.

Se opslag mm. her

Den fælles forskningspulje ml. Region Syddanmark og Region Sjælland er nu i opslag. 

Beløb:

Der er ca. 3 mio. kr. i opslag i indeværende år

Ansøgningsfrist:

5. oktober 2023

Relevante links

Til hjemmesiden for opslag

Til ansøgningssystemet, efond

Målgruppe:

Forskere tilknyttet de somatiske sygehuse i RSJ og RSYD, med fokus på fælles forskningsprojekter på tværs af de to regioner

Strategisk satsningsområde 2024:

 • Halvdelen af midlerne er afsat til tværregional forskningssamarbejde indenfor akut medicinske problemstillinger.
 • Den øvrige halvdel støtter ”øvrige områder” 
 • Skolarstipendier
 • Udlandsophold under og over 1 måned uden løn

Læs mere

Skemaer og vejledninger

Elektroniske ansøgningsskemaer, ansøgningsvejledning, kontaktoplysninger samt anden generel information finder du på www.cancer.dk/bevilling.

Der indkaldes ansøgninger til Tornøes og Høyrups Legat. 

Legatets bestyrelse består af:

Troels Maglegaard, Advokat, Bosiddende, Langegade 3A 1., 5300 Kerteminde c/o Astria Advokater, Østre Stationsvej 43, 5000 Odense C

Lars Bastholt, c/o Onkologisk afd, Odense Universitetshospital, 5000 Odense C

Jørgen Schou, c/o Sparekassen Sjælland-Fyn, 5300 Kerteminde

Formål: 

Tornøes og Høyrups Legat ønsker at styrke klinisk og translationel kræftforskning i Region Syddanmark. 

Støtte:

Der uddeles i 2023 ca. DKK 1.000.000

Hvem kan søge?

Forskere ansat i Region Syddanmark kan ansøge om støtte til klinisk og/eller translationel kræftforskning. Der kan kun ansøges én gang årligt til samme projekt. 

Hvad kan der søges til?

Der kan f.eks. ansøges om støtte til:

 • Korterevarende frikøb (op til 3 måneder) til udarbejdelse af projektbeskrivelse til ph.d.-forløb eller post-doc forløb.
 • Korterevarende frikøb (op til 3 måneder) under ph.d.-forløb.
 • Rejse og opholdsudgifter til ophold i udenlandske forskningsinstitutioner som led i et ph.d.-forløb, max DKK 50.000.
 • Utensilier til analyser, max DKK 75.000

Det kan der ikke søges støtte til:

Der kan ikke søges om støtte til overhead eller studieafgift. 

Sådan ansøger du:

Motiveret, kortfattet ansøgning (max 8000 anslag) indeholdende projektbeskrivelse og tidsramme, samt budget fremsendes med CV indeholdende publikationsliste (max 2000 anslag).

Desuden fremsendes lægmandsresume (max 1000 anslag).

Ansøgningen sendes via E-mail til: tm@astria.dk mrk Tornøes og Høyrups Legat

Ansøgningsfrist: 

20. oktober 2023

Svar til ansøgere

Ansøgere modtager besked ca. 4 uger efter ansøgningsfristen. 

Den 1. september blev der åbnet op for en ny pulje på Odense Universitetshospital. Den nye pulje hedder ”OUH Research Career Fund – for Postdoctoral fellowships and assisant professors”.

 Med  puljen ønsker OUH at styrke overgangen mellem ph.d.-studiet og en postdoc/adjunktstilling, for at skabe en bedre mulighed for at etablere sig som forsker.

Puljen giver mulighed for at søge om frikøb på 20% af sin kliniktid, som i stedet giver mulighed for at kunne arbejde fokuseret én dag om ugen med sin forskning.  

Puljen er åben for ansøgninger én gang årligt, og i 2023 er der mulighed for at give op til otte bevillinger.

Der er ansøgningsfrist den 25. oktober 2023, og krav til ansøgere kan ses i puljens opslag.

Spørgsmål kan rettes til ouh.forskning@rsyd.dk.

Gigtforeningen uddeler i en pulje forskningsstøtte til 1-2 særlige forskningsindsatser inden for gigtområdet på i alt 1 mio. kr.

Læs mere (PDF)

Der kan søges om maks. 60.000 kr. pr. stipendium på i alt seks måneder til prægraduatstuderende. Se krav og yderligere information i opslaget: https://ouh.dk/forskning-og-innovation/puljer-og-fundraising/praegraduatpulje-opslag

Lundbeck fonden har netop nu opslag vedr. ’Early-Career Clinician Scientists 2024’.

Forskningstema: Sundhedsforskning

I opslag: 30 mio.

Bevillingsstørrelse: ml. 0,8 – 2,5 mio.

Varighed: Op til 5 år

Hvad kan midlerne bruges til: Løn og drift relateret til projektet (dog ikke ph.d.-løn)

Krav til ansøgerne

 • Have obtained an MD (cand.med.) and a PhD or be able to document that they are expected to gain their PhD within six months of the application deadline
 • Have completed clinical internship (KBU)
 • Fulfil one of the following two criteria:
 1. Applicant is not enrolled in a specialisation programme but intends to enter a specialisation programme within two years of project start
 2. Applicant is enrolled in a specialisation programme and has a of minimum one year left of the specialisation programme at the time of project start
 • The applicant must dedicate 100% of their time to the project during the first year of the grant period
 • For the following years, the applicant must dedicate at least 20% of their time to the project and at least 20% of the time to clinical duties

Læs mere

https://lundbeckfonden.com/uddelinger-priser/ansoegere/apply-grants/lf-early-career-clinician-scientist-2024

Hjerteforeningen støtter igen i 2024 hjerte-kar-forskning på tværs af forskningsdiscipliner og inden for fem forskellige temaer. Hvis du også læste med sidste år, vil du bemærke, at der i år er foretaget en del ændringer i opslagene for de enkelte forskningstemaer, samt at de generelle krav og rammer der bliver stillet ifm. at søge støtte til forskning er blevet tilpasset.

 Du kan nedenfor læse mere om, hvad du kan søge støtte til i 2024 fra Hjerteforeningen og Børnehjertefonden, og om hvordan støtten til forskning inden for en bred række af forskningsdiscipliner afspejles i bedømmelsen af ansøgningerne.

Støtte 2024

Hjerteforeningen uddeler i 2024 støtte til forskningsprojekter inden for følgende fem temaer:

 1. Forebyggelse målrettet unge
 2. Forebyggelse af hjerte-kar-sygdom hos højrisikoborgere
 3. Forskning inden for akut opstået hjerte-kar-sygdom
 4. Mental mistrivsel ifm. hjerte-kar-sygdom  
 5. Digitale løsninger til diagnose, behandling og rehabilitering af hjerte-kar-sygdom

Du kan via nedenstående link finde flere informationer om rammerne for og kravene til forskningsprojekter inden for de ovennævnte temaer. For at komme i betragtning til at søge støtte til forskning, skal du sende en projektidé til Hjerteforeningen senest den 10. november 2023 kl. 14.

Læs mere her.

Børnehjertefonden støtter som tidligere forskning i medfødte hjertesygdomme. Du kan læse om Børnehjertefondens forskningsstøtte i 2024 og om proceduren for at søge her. Fristen for ansøgninger til Børnehjertefonden er den 28. februar 2024 kl.14.

En bred videnskabelig bedømmelse

Hjerteforeningen støtter forskning inden for en bred række af forskningsdiscipliner, herunder kvalitativ forskning, epidemiologisk forskning, klinisk forskning etc., hvilket også afspejles i bedømmelsen af ansøgningerne.

Alle ansøgninger bliver først vurderet af internationale eksperter specialiseret inden for forskningsprojekternes emner og/eller metoder.

Som et supplement til den videnskabelige vurdering bliver ansøgningerne også vurderet af Hjerteforeningens Brugerudvalg for forskningsstøtte, som bidrager til at sikre, at den forskning Hjerteforeningen og Børnehjertefonden støtter skaber værdi for brugerne.

Herefter bliver ansøgningerne, med udgangspunkt i vurderingerne fra de internationale eksperter og vurderingen fra Brugerudvalget for forskningsstøtte, bedømt af Hjerteforeningens forskningsudvalg. Forskningsudvalget som består af otte forskere med brede kompetencer inden for sundheds- og samfundsvidenskab, foretager den samlede bedømmelse af ansøgningerne og vælger hvilke projekter der skal indstilles til støtte.

Læs mere om bedømmelsesprocessen og kriterierne for bedømmelsen samt om forskningsudvalgets medlemmer her.

 

Relevant information om fonde og finansiering

Alle ansøgninger til eksterne bevillinger skal forbi sekretariatsleder Jesper Wittorff - mail: jwittorff@health.sdu.dk

Læs mere i SDU's Regnskabsinstruks - Bilag 14

Syddansk Forskerstøtteenhed på SUND SDU tilbyder støtte og rådgivning til forskere, der ansøger om eksterne forskningsmidler.

Her finder du Syddansk Forskerstøtteenhed

Du kan ansøge om stipendie fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Tildeling af stipendier sker fire gange årligt. 

Her finder du yderligere oplysninger om fakultetsstipendier samt deadlines

KI afkræver ingen afgift af eksterne forskningsbevillinger placeret ved instituttet. Bevillingshavere ved KI har den fulde bevillingssum til rådighed og intet af denne skal afgives til instituttet eller andetsteds på SDU. Der skal ikke betales 10% afgift af bevillinger.

Såfremt bevillingssummen er pålagt et overhead fra bevillingsgiveren (tilskud til dækning af indirekte omkostninger) overføres dette automatisk til instituttet i takt med at bevillingen forbruges. Midlerne indgår dermed som en del af instituttets samlede driftsøkonomi og anvendes, som tiltænkt, til delvis finansiering af administration og indirekte omkostninger. Er bevillingen ikke pålagt overhead overføres intet til instituttet.

I forbindelse med ansøgning af større eksterne bevillinger kan en eventuel medfinansiering til projektet aftales med institutlederen.

For yderligere information kontakt Jesper Wittorff på mail: jwittorff@health.sdu.dk

Vigtigt

Alle ansøgninger til eksterne bevillinger skal forbi sekretariatsleder Jesper Wittorff - mail: jwittorff@health.sdu.dk

Research Professional er SDU og Region Syddanmarks internationale fondsdatabase med aktuelle opslag fra hele verden.

Her finder du Research Professional


Syddansk Forskerstøtte tilbyder støtte og rådgivning til forskere og administrativt personale, der skal finde og ansøge om ekstern forskningsfinansiering.

Her finder du Syddansk Forskerstøtte


 

Øvrige fonde og legater på SDU

Se SDUs side om fonde og legater

SUND Funding Academy

Workshops, webinarer og tutorials der har til formål at styrke ansøgninger om ekstern funding for forskerne på SUND og i Region Syddanmark.

Besøg SUND Funding Academy

Syddansk Forskerstøttes årshjul

Årshjullet giver et nemt og overskueligt overblik over støttemuligheder til forskning

Se årshjulet her

Sidst opdateret: 03.07.2023