Skip to main content
Medarbejderportal

Jeg skal være far/medmor

For dig, der har fået et barn den 2.august 2022 eller senere

Se barselsvejledningen samt administrationsgrundlaget (medst.dk) for nærmere oplysninger.

Senest 4 uger før fædreorlovens/medmororlovens forventede start skal du oplyse, hvornår du forventer at holde denne. Du skal samtidig oplyse, hvis du afholder de 1-8 ugers orlov der kan overdrages fra moderen til afholdelse inden for de første 10 uger efter fødslen. 

Så snart barnet er født, skal der gives besked til Vivi Madsen i SDU HR, Ansatte, så orloven kan indberettes til Udbetaling Danmark.

Senest 6 uger efter fødslen skal du give besked om, hvordan du vil benytte dine øvrige orlovsmuligheder. Beskeden skal sendes til Vivi Madsen i SDU HR, Ansatte, som så udfærdiger en barselsplan, som sendes til dig til godkendelse, underskrift og returnering.

Du har som far/medmor ret til 2 ugers øremærket fædreorlov/medmororlov med fuld løn. Fædreorloven/medmororloven skal holdes umiddelbart i forbindelse med fødslen eller efter barnets hjemkomst fra hospitalet. Efter aftale kan de 2 uger dog placeres på et senere tidspunkt inden for de første 10 uger efter fødslen. Det kan ligeledes aftales med arbejdsgiver, at orloven afholdes på enkelte dage inden for de første 10 uger efter barnets fødsel.

Afholder du ikke de 2 ugers fædreorlov/medmororlov, bortfalder de (ugerne kan med andre ord ikke overdrages til andre). 

Efter fødslen har både du og moderen til barnet hver ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge. Dine 24 uger er fordelt således:

  • 2 ugers øremærket fædreorlov/medmororlov (læs forrige afsnit herom)
  • 9 ugers øremærket forældreorlov
  • 13 ugers forældreorlov, som kan overdrages/udskydes

9 uger af forældreorloven er øremærket til dig som far/medmor, og skal bruges inden dit barn bliver 1 år. Hvis du ikke holder de øremærkede orlovsuger, bortfalder barselsdagpengene, og dermed også retten til lønnet orlov. Det er ikke muligt at overdrage de øremærkede uger til mor.

De resterende 13 uger kan du overdrage til mor såfremt dette ønskes, eller du kan udskyde dem (læs afsnittet herom) og afholde dem senere. De overdragne uger skal afholdes inden barnet fylder 1 år. Udskudte uger skal afholdes inden barnet bliver 9 år.

Du og moderen til barnet kan afholde orloven samtidig, i forlængelse af hinanden eller på skift.

Forældreorloven består af en lønnet og en ulønnet del. Den lønnede del af orloven skal altid afholdes først.

Bemærk at der er ret til 32 ugers fravær efter fødslen (altså ret til forældreorlov på op til 32 uger), men der er alene 24 uger med barselsdagpenge til hver forælder samlet set efter fødslen. 

Ny orlovsmodel 11 ugers øremærket orlov - 24-24-modellen

Som far/medmor kan du overdrage op til 13 uger af din del af forældreorloven til den anden forældre. 

Du kan først overdrage orlov til den anden forælder, når dit barn er født. Derudover skal I begge være registreret som forældre, før I kan overdrage orlov til hinanden.

Den overdragne orlov skal som udgangspunkt holdes inden 1 år efter barnets fødsel med mulighed for at forlænge eller udskyde orloven frem til den dag barnet fylder 9 år.

Overdragelsen af orlov foregår via borger.dk, og der skal sendes kopi af overdragelsen til Vivi Madsen i SDU HR, Ansatte. 

Ny orlovsmodel overdragelse af op til 13 uger - 24-24-modellen

Hvis I som forældre ikke bor sammen på tidspunktet for fødslen, sker der en anden fordeling af orloven.

Orloven for forælderen, som barnet bor hos:

  • 24 ugers orlov, der følger de almindelige regler beskrevet ovenfor.
  • Derudover tildeles der 13 ekstra ugers orlov, som skal afholdes inden barnet fylder 1 år. Forælderen kan vælge at overdrage op til 13 ugers orlov til den anden forælder, samt at udskyde eller forlænge ugerne frem til 9 år efter modtagelsen, hvis betingelserne er opfyldt.
  • Hvis forælderen barnet bor hos også har eneforældremyndighed, eller får eneforældremyndighed over barnet inden barnet fylder 1 år, kan forælderen søge Udbetaling Danmark om yderligere 9 ugers orlov med barselsdagpenge. 

Orloven for den forælder, som barnet ikke bor hos:

  • Hvis barnet ikke bor hos mor, har mor ret til 2 ugers orlov ved fødslen + 8 ugers orlov + 9 ugers orlov. De øremærkede uger kan ikke overdrages. 
  • Hvis barnet ikke bor hos far/medmor, har far/medmor ret til 2 ugers orlov ved fødslen + 9 ugers orlov. De øremærkede uger kan ikke overdrages. 

Forældre bor ikke sammen - barn bor hos mor

Forældre bor ikke sammen - barn bor hos far/medmor

Du har som far/medmor ret til 2 ugers øremærket fædreorlov med fuld løn.

Derudover har du ret til fuld løn i 7-13 uger af forældreorloven. Hvis barnets mor også er omfattet af statens barselsaftale, har I tilsammen ret til løn under forældreorlovens, svarende til 10+7+6 (23) uger, 10 uger til mor og 7 uger til far/medmor samt 6 uger, som i frit kan fordele mellem jer. Afholder du de 6 uger der kan fordeles frit mellem jer, kan du altså få fuld løn i op til 13 uger af forældreorloven. Er barnets mor ikke omfattet af barselsaftalen, påvirkes din lønret ikke af, om moderen holder lønnet forældreorlov efter andre regler.

Du har ret til løn i de ovennævnte perioder, hvis du samtidig har ret til dagpenge. Retten til løn efter barselsaftalen er nemlig betinget af, at arbejdsgiveren kan få den fulde dagpengerefusion. 

Bemærk at det er din egen pligt at søge om barselsdagpenge, og at SDU ikke gør dette for dig. SDU indberetter dog til Udbetaling Danmark når orloven ophører, hvorefter Udbetaling Danmark sender dig en ”anmodning om barselsdagpenge”, via din eboks. Vær i øvrigt opmærksom på, at de lønnede uger fra SDU fratrækkes jeres uger med barselsdagpenge.

Selvom dagpengeretten ikke overstiger 24 uger, er der som sagt ret til fravær i 32 uger efter fødslen (32 ugers forældreorlov). I kan vælge at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger. 

Hvis I benytter jer af muligheden for at udstrække orloven, skal hele orloven holdes i sammenhæng.

Som far eller medmor kan du udskyde op til 5 uger af forældreorloven.

Selvom du har ret til mere orlov eller fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end 5 ugers orlov uden aftale med din leder. 

Den udskudte orlov skal holdes efter barnet er blevet 1 år. Orloven skal holdes samlet, og den skal være holdt inden barnet fylder 9 år. Udskudt orlov kan afholdes med et varsel på 8 uger.

Det er dog også muligt at lave en aftale lokalt med din leder, om udskydelse af et andet antal ugers forældreorlov (dog højst 13 uger). Igen skal den udskudte orlov afholdes inden barnet fylder 9 år, og afholdelse sker efter aftale, eller med et varsel på 16 uger. En aftalebaseret udskudt orlov kan alene anvendes på SDU.

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål indenfor området barsel er du velkommen til at kontakte Vivi Madsen.

Kontakt Vivi Madsen

Sidst opdateret: 12.01.2022