Skip to main content
SDU Digital

Jeg skal adoptere

For dig, der har modtaget et barn den 2.august 2022 eller senere

Se barselsvejledningen samt administrationsgrundlaget (medst.dk) for nærmere oplysninger.

Tidspunktet for orloven før forventet modtagelse af barnet skal meddeles nærmeste leder så tidligt som muligt.

Hvis barnet modtages i Danmark, har du ret til orlov med løn i op til 1 uge før modtagelsen (i særlige tilfælde, kan perioden af kommunen forlænges til 2 uger). Dette gælder dog ikke, hvis barnet allerede opholder sig i dit hjem eller du opholder dig på det sted, hvor barnet befinder sig. Den dag, hvor barnet bringes hjem, regnes med til perioden før modtagelsen.

Hvis barnet modtages i udlandet, har du ret til orlov med løn i op til 4 uger før modtagelsen (i særlige tilfælde, kan perioden forlænges med op til 4 uger, hvis modtagelsen af barnet trækker ud, og forlængelsen ikke skyldes adoptanternes forhold). Orloven regnes fra den dag, hvor du rejser ud af Danmark for at hente barnet og varer til og med den dag, hvor de formelle betingelser for at tage barnet med hjem til Danmark er opfyldt. Herefter begynder den almindelige adoptionsorlov uanset om du rejser til Danmark umiddelbart efter modtagelsen, eller om du bliver i udlandet for en periode herefter.

Familier, hvor forældrene bor sammen ved modtagelsen af barnet, har hver som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter modtagelsen af barnet. Orloven er sat sammen således:

 • De første 6 ugers orlov skal holdes inden for de første 10 uger efter modtagelsen af barnet (barselsorlovsperioden). Du må kun holde 2 af ugerne samtidig med den anden forælder. De 2 uger kan ikke overdrages til den anden forælder. De 4 uger kan overdrages til den anden forælder.
 • Hver forælder har herefter 18 ugers forældreorlov, der skal afholdes inden for det første år efter modtagelsen af barnet. 9 af ugerne kan ikke overdrages når du er lønmodtager og er derfor øremærket til hver forælder. De øvrige 9 uger kan overdrages til den anden forældre. Bemærk at der er ret til forældreorlov på op til 32 uger, men der er alene 18 uger med barselsdagpenge.

Adoptant ny orlovsmodel - 24-24-modellen

Du kan først overdrage orlov til den anden forælder, når dit barn er modtaget. Derudover skal I begge være registreret som forældre, før I kan overdrage orlov til hinanden.

Orlov hvis I bor sammen ved modtagelsen af barnet:

 • 2 ugers orlov ved modtagelsen – kan ikke overdrages.
 • 4 ugers orlov – kan overdrages.
 • 18 ugers orlov – hvoraf 9 uger kan overdrages når du er lønmodtager.

Den overdragne orlov skal som udgangspunkt holdes inden 1 år efter barnets fødsel med mulighed for at forlænge eller udskyde orloven frem til den dag barnet fylder 9 år.

Overdragelsen af orlov foregår via borger.dk, og der skal sendes kopi af overdragelsen til Vivi Madsen i SDU HR, Ansatte.

Hvis I som forældre ikke bor sammen på tidspunktet for modtagelsen af barnet, sker der en anden fordeling af orloven.

Orloven for forælderen, som barnet bor hos:

 • 24 ugers orlov, hvoraf de første 6 uger skal afholdes inden for de første 10 uger efter modtagelsen af barnet, og 18 uger der skal afholdes inden for det første år efter modtagelsen af barnet.
 • Derudover tildeles der 13 ekstra ugers orlov, som skal afholdes inden for det første år efter modtagelsen af barnet. Forælderen kan vælge at overdrage op til 13 ugers orlov til den anden forælder, samt at udskyde eller forlænge ugerne frem til 9 år efter modtagelsen, hvis betingelserne er opfyldt. 
 • Hvis forælderen barnet bor hos også har eneforældremyndighed, eller får eneforældremyndighed over barnet inden 1 år efter modtagelsen, kan forælderen søge Udbetaling Danmark om yderligere 9 ugers orlov med barselsdagpenge. Du kan tidligst søge om de ekstra 9 ugers orlov med barselsdagpenge 5 uger efter barnets modtagelse. 

Orloven for den forælder, som barnet ikke bor hos:

 • 6 ugers orlov, som skal holdes inden for de første 10 uger efter modtagelse af barnet.
 • 9 ugers orlov, som skal afholdes inden barnet fylder 1 år. De 9 ugers orlov kan ikke overdrages til den anden forældre, når du er lønmodtager. 

Forældre bor ikke sammen - barn bor hos mor

Forældre bor ikke sammen - barn bor hos far/medmor

Adoptanternes lønret fordeles således: 

 1. Adoptanter har tilsammen ret til løn under orlov i de første 10 uger efter modtagelsen af barnet. 
 2. Derudover er der ret til løn i 23 uger, som fordeles således:
 • 6 uger med løn til den ene adoptant 
 • 7 uger med løn til den anden adoptant (hvis adoptanterne ikke har samme køn, tilkommer retten til de 7 uger den mandlige adoptant) 
 • 10 uger med løn, som I kan dele mellem jer som I ønsker

Bemærk at det er din egen pligt at søge om barselsdagpenge, og at SDU ikke gør dette for dig. SDU indberetter dog til Udbetaling Danmark når orloven ophører, hvorefter Udbetaling Danmark sender dig en ”anmodning om barselsdagpenge”, via din eboks. Vær i øvrigt opmærksom på, at de lønnede uger fra SDU fratrækkes jeres uger med barselsdagpenge.

Du har ret til løn i de ovennævnte perioder, hvis du samtidig har ret til dagpenge. Retten til løn efter barselsaftalen er nemlig betinget af, at arbejdsgiveren kan få den fulde dagpengerefusion. 

Selvom dagpengeretten i forældreorlovsperioden ikke overstiger 18 uger, er der som sagt ret til 32 ugers forældreorlov. I kan vælge at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger. 

Hvis I benytter jer af muligheden for at udstrække orloven, skal hele orloven holdes i sammenhæng.

Som adoptant kan du udskyde op til 5 uger af orloven.

Selvom du har ret til mere orlov eller fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end 5 ugers orlov uden aftale med din leder. 

Den udskudte orlov skal holdes efter 1 år efter modtagelsen. Orloven skal holdes samlet, og den skal være holdt inden barnet fylder 9 år. Udskudt orlov kan afholdes med et varsel på 8 uger.

Det er dog også muligt at lave en aftale lokalt med din leder, om udskydelse af et andet antal ugers orlov (dog højst 13 uger). Igen skal den udskudte orlov afholdes inden barnet fylder 9 år, og afholdelse sker efter aftale eller med et varsel på 16 uger. En aftalebaseret udskudt orlov kan alene anvendes på SDU.

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål indenfor området barsel er du velkommen til at kontakte Vivi Madsen.

Kontakt Vivi Madsen

Sidst opdateret: 31.01.2022