Skip to main content
SDU Digital

Pension

Langt de fleste ansatte i staten er i henhold til lov eller overenskomst omfattet af en pensionsordning som led i deres ansættelsesforhold.

Her kan du få overblik over obligatoriske bidrag, som universitetet betaler/fradrager i forbindelse med lønudbetalingen samt over valgfri pension. Du kan også se, hvordan du kan indbetale mere til pension, hvis du ønsker det.

Ved mere detaljerede spørgsmål omkring pension, bør du rette henvendelse til dit eget pensionsselskab. På borger.dk er det desuden muligt at læse mere om forskellige pensionsordninger og om reglerne for efterløn. 

Blanketter:

Skema til valgfri pension (AC)
Skema valgfri pension (journalister)
Sampension folder

Typer af bidrag

Alle lønmodtagere og selvstændige skal betale 8 % af indkomsten i arbejdsmarkedsbidrag.

Universitetet trækker bidraget fra, hver gang universitetet udbetaler løn.

Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af bl.a. løn og andre honorarer, feriepenge, fratrædelsesgodtgørelser, værdien af fri bil og telefon og indbetalinger på pensionsopsparinger.
ATP Livslang Pension er en tillægspension, der som hovedregel er lovpligtig. Som udgangspunkt skal universitetet således betale ATP-bidrag for alle lønmodtagere, som universitet beskæftiger i Danmark - uanset om lønmodtageren er dansk eller udenlandsk statsborger.

Universitetet trækker automatisk bidraget, hver gang universitetet udbetaler løn. Universitetet betaler 2/3 af bidraget. 1/3 af bidraget er den ansattes eget bidrag. Loven giver også mulighed for frivillig indbetaling i en række tilfælde.

ATP Livslang Pension bliver udbetalt så længe, den pågældende lever - det vil sige fra vedkommende bliver folkepensionist, til vedkommende dør. Pensioner under et vist beløb udbetales dog som et engangsbeløb.

Hvor stor den pågældendes pension er, afhænger af, hvor mange penge der gennem årene er indbetalt for vedkommende.

Valgmulighed mellem pension eller løn: I en række overenskomster er det aftalt, at en del af pensionsbidraget efter den ansattes ønske kan udbetales som løn. Det drejer sig om følgende grupper af ansatte:

  • AC - for ansatte i henhold til overenskomst for akademikere i staten kan den del af pensionsbidraget, der overstiger 16,8 %, udbetales som løn.
  • For AC-fuldmægtige kan også 9 % af rådighedstillægget udbetales som løn i stedet for pensionsbidragsindbetaling.
  • Journalister - for ansatte i henhold til overenskomst for journalister i staten kan 0,27 % af pensionsbidraget udbetales som løn.
  • Læger - for ansatte i henhold til overenskomst for læger i staten kan den del af pensionsbidraget, der overstiger 16,8 %, udbetales som løn.

Hvad skal du gøre?

Hvis du ønsker at få udbetalt valgfri pension skal du kontakte SDU HR, Ansatte på mail

Hvis du ønsker vejledning i, om du skal vælge pension eller løn, anbefaler vi, at du kontakter din tillidsrepræsentant, din faglige organisation og/eller din pensionskasse.

Hvis du ønsker at indbetale mere til pension, kan du enten selv indbetale til dit pensionsselskab, eller du kan indbetale via din arbejdsgiver.

Din pensionsordning afgør, hvor meget du kan indbetale.

Hvis du ønsker at SDU skal administrere en ekstra indbetaling til pension som en arbejdsgiverindbetaling, skal du kontakte dit pensionsselskab og lave en aftale med dem. Herefter skal du kontakte SDU HR, Løn. Lønkontoret skal bruge en dato for, hvornår den ekstra pensionsindbetaling skal træde i kraft, det månedlige beløb du ønsker at indbetale samt et kontonummer som pengene skal overføres til. Så registrerer Lønkontoret den ekstra pensionsindbetaling i lønsystemet og indbetaler før skatteberegning.


Sidst opdateret: 26.10.2021