Skip to main content
Medarbejderportal for ansatte i Rektorsekretariatet

Valg til arbejdsmiljøorganisationen

Valgforløb

På SDU vælges arbejdsmiljørepræsentanten af og blandt sine kollegaer for at kunne varetage sin funktion som talerør for de ansatte i samarbejdet med lederen i arbejdsmiljøgruppen. På SDU er der indgået en lokalaftale, som fastlægger en valgperiode på 3 år. I afslutningen af hver valgperiode gennemføres valg til den kommende valgperiode. Der kan gennemføres valg af ny arbejdsmiljørepræsentant i tilfælde af omorganisering eller hvis arbejdsmiljørepræsentanten ikke kan varetage sit hverv.

Medarbejdere, der er ansat i det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker, kan stille op ved valg af arbejdsmiljørepræsentant. Valg af arbejdsmiljørepræsentant følger reglerne for valg af tillidsrepræsentant. Dvs. at medarbejdere der ønsker at stille op som arbejdsmiljørepræsentant, skal

 • være ansat uden ledelsesmæssige beføjelser,
 • have mindst 9 måneders ansættelse på SDU bag sig,
 • og ikke være ansat som elev eller lærling.

En arbejdsmiljørepræsentant kan vælges, selvom vedkommende ikke opfylder anciennitetskravet i TR-aftalen, hvis arbejdsgiveren ikke kan finde en medarbejder, som opfylder dette krav, og som ønsker at blive valgt. 

Arbejdsmiljørepræsentanten behøver ikke være tilknyttet en faglig organisation, som det er tilfældet med en tillidsrepræsentant. 
Arbejdsmiljørepræsentanten kan sagtens være både arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant, valgene skal bare foregå hver for sig.

Reglerne for valg af tillidsrepræsentant kan findes under §2 Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i Staten mv.

En medarbejder, der ønsker at stille op til valget som arbejdsmiljørepræsentant, giver sin interesse til kende overfor sin institutleder, sekretariatsleder eller områdechef, som har igangsat det lokale valg. Denne leder kan dog have udpeget en anden person til at koordinere valget. I sådan et tilfælde vil man skulle melde sit kandidatur til den person, som lederen har udpeget. Er der tvivl om valgets forløb kontaktes den lokale arbejdsleder eller nuværende arbejdsmiljøgruppe.

Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt medarbejderne i det område, som den pågældende arbejdsmiljøgruppe dækker. Alle medarbejdere i den givne enhed, som ikke har ledelsesmæssige beføjelser, kan stemme. Det gælder også lærlinge, deltidsansatte, løstansatte, afløsere, vikarer og praktikanter.

Om man er arbejdsleder, afgøres ved en konkret vurdering af arbejdslederens funktion og opgaver. Det er ikke stillingsbetegnelsen som arbejdsleder, der er afgørende for, om denne er arbejdsleder i forhold til arbejdsmiljølovens regler. En arbejdsleder kan således godt selv deltage i det praktiske arbejde, når bare den væsentlige del af tiden går med at lede eller føre tilsyn med andres arbejde.

Valget finder sted blandt de ansatte i det område, som den enkelte arbejdsmiljøgruppe dækker. Der kan være en gruppe, der dækker et helt institut, eller en enhed, som har flere grupper. De lokale valg forløbe efter denne model, med lokale tilpasninger:

 1. Enhedslederen udsender en mail til medarbejderne om, at det er muligt at stille op til valg som arbejdsmiljørepræsentant for valgperioden [tidsperiode]. Det skal fremgå tydeligt, hvilke kriterier der er gældende for at være valgbar, hvilken arbejdsmiljøgruppe man kan stille op til, og hvordan man melder sit kandidatur. Dertil er det vigtigt, at de meldte kandidater er valgbar, inden valget fortsættes. Der findes relevante informationer på servicesiden.

 2. Medarbejderne har to muligheder:
  - Medarbejderne melder pr. mail deres kandidatur til institutleder, sekretariatschef eller områdeleder. Er der i stedet udpeget en lokal kontaktperson, orienteres vedkommende om kandidaturet. 
  - Medarbejderne kan afholde et møde, hvor de drøfter, hvem der ønsker at stille op til posten som arbejdsmiljørepræsentant. Er der flere kandidater til posten, skal der udskrives kampvalg (se afsnit 3.b). Opstiller kun en medarbejder til posten, kan medarbejderne meddele lederen, at de har valgt ved fredsvalg (se afsnit 3.a).

 3. Der kan forekomme tre valgscenarier:
  a. Er der kun én kandidat, der opstiller, er vedkommende valgt ved fredsvalg (se afsnit 3.a).
  b. Er der flere kandidater opstillet, skal der gennemføres kampvalg (se afsnit 3.b).
  c. Ingen kandidater melder sig til posten. Her er det vigtigt at medarbejderne mødes og får viden om vigtigheden af arbejdsmiljøarbejdet for trivslen og sikkerheden på arbejdet. Det kan være den fungerende arbejdsmiljørepræsentant eller hele arbejdsmiljøgruppen der formidler denne viden. 

  3.a Ved fredsvalg orienterer enhedslederen alle berørte medarbejdere om fredsvalget.
  3.b Forløbet af kampvalg aftales lokalt. Kampvalg kan fx foregå ved at enhedslederen orienterer medarbejderne om, hvem der stiller op til posten som arbejdsmiljørepræsentant og at  berørte medarbejdere kan  afgive deres stemme pr. mail til fungerende arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller lokal kontaktperson. På den måde bliver det endelige valg anonymt for øvrige kandidater, kolleger og enhedslederen. Kun vedkommende som indsamler stemmeafgivelserne kender til, hvem der har stemt på hvem. Ved lige mange stemmer kan der foretages en endelig lodtrækning. 

 4. Enhedslederen sørger for, at valget godkendes af  formanden for FAMU, og godkendelsen meddeles til arbejdsmiljøgruppen efterfølgende.

 5. Enhedslederen giver herefter Arbejdsmiljøteamet besked om medarbejdernes valg via arbejdsmiljoe@sdu.dk

 

Efter endt valg: 

 • Den valgte arbejdsmiljørepræsentant får en bekræftelse, når vedkommende er godkendt af ledelsen.
 • Den nyvalgte arbejdsmiljørepræsentant opfordres til at anmelde sit valg til sin eventuelle fagforening med henblik på at modtage information og støtte herfra.
 • Den nyvalgte arbejdsmiljørepræsentant deltager i opstilling og valg af arbejdsmiljørepræsentant til de efterfølgende valg til hhv. Fakultetsarbejdsmiljøudvalg (FAMU) og Hovedarbejdsmiljøudvalg (HoAMU). Dette er kun gældende såfremt det afgåede medlem også varetog poster i hhv. FAMU og HoAMU. 
 • Den valgte arbejdsmiljørepræsentant tilmelder sig den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal være gennemført inden for de første 3 måneder af sit virke, og der skal fremsendes en kopi af kursusbeviset til Arbejdsmiljøkontoret på arbejdsmiljoe@sdu.dk. Arbejdsmiljøkontoret journaliserer dit kursusbevis på din personalesag. 
  Valg af kursussted træffes af den enkelte leder i samråd med den nyvalgte arbejdsmiljørepræsentant. SDU afholder obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser ved starten af en ny valgperiode. Næste gang er i 2024.

Valgperioden gælder 3 år fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2023.

Obs! Valgperioden er forlænget frem til 3l juli 2024, da Hovedarbejdsmiljøudvalget har vurderet, at de strategiske rammer for arbejdsmiljøsamarbejdet skal ajourføres. 

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod at blive afskediget og mod anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter på det pågældende eller tilsvarende faglige område. Arbejdsmiljørepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet. Reglerne om arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse følger de tillidsrepræsentantregler, der er aftalt i overenskomsten på det pågældende område. Tillidsrepræsentantreglerne fremgår af  Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv.

I udgangspunktet er det ikke muligt at forlade sit hverv som arbejdsmiljørepræsentant i løbet af valgperioden. Kollegaer kan ikke vælte arbejdsmiljørepræsentanten - valget er forpligtende på begge sider. Ophører arbejdsmiljørepræsentantens beskæftigelse i det område, hvor vedkommende er valgt, ophører hvervet som arbejdsmiljørepræsentant ligeledes. 

Hvis man som arbejdsmiljørepræsentant ønsker at fratræde sin post, skal man tage fat i arbejdsmiljøteamet på arbejdsmiljoe@sdu.dk. Herefter vil arbejdsmiljøteamet kontakte vedkommende med henblik på at afklare mulighederne for at træde ud af erhvervet. 

Nej, det er ikke muligt at vælge en suppleant.

Enhedslederen har til opgave at igangsætte valget. Lederen kan motivere medarbejdergruppen til at lade sig repræsentere i arbejdsmiljøsamarbejdet ved fx at informere om ønskerne til det fremtidige samarbejde om arbejdsmiljø og om eksempler på nuværende og fremtidige opgaver. Lederen må ikke påvirke det enkelte valg fx ved at opfordre eller udpege enkelte personer til at stille op som arbejdsmiljørepræsentant. Enhedslederen har desuden til opgave at videreformidle resultatet af medarbejdernes valg til Arbejdsmiljøkontoret.

 

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationen består af udpegede arbejdsledere og valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Arbejdsmiljøorganisationen arbejder løbende med de daglige og de strategiske arbejdsmiljøopgaver. Opgaverne består i at afdække og løse eksisterende arbejdsmiljøproblemer og i at forebygge at nye opstår. Nedenfor, under ”Roller og opgaver i arbejdsmiljøorganisationen”, er det muligt at læse mere om, hvem der varetager de forskellige opgaver i arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljøorganisationen på SDU udgøres af 84 arbejdsmiljøgrupper, som hver består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. Arbejdsmiljøgrupperne organiseres efter linjeledelsesstrukturen, og har til opgave at varetage de daglige opgaver i arbejdsmiljøorganisationen. Enkelte enheder har pga. kompleksiteten i deres organisering og arbejdsmiljøets karakter fået mulighed for at oprette lokalarbejdsmiljøudvalg. Det indebærer, at enhedens leder er formand for udvalget og må delegere posten som arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen til en daglig leder.

Arbejdsmiljøorganisationens strategiske/koordinerende opgaver varetages af Hovedarbejdsmiljøudvalget med støtte fra hovedområdernes arbejdsmiljøudvalg; Fakultetsarbejdsmiljøudvalgene eller Fællesadministrationsarbejdsmiljøudvalg.

Du kan se en principskitse over SDUs arbejdsmiljøorganisation på SDUnet.

 

Roller og opgaver i arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøgruppen står for de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. Det kan bl.a. være i forhold til kemikalier, ergonomi, trivsel, m.m. Arbejdsmiljøgruppen skal løbende medvirke til at forhindre, at der opstår arbejdsmiljøproblemer, og hvis problemerne opstår, skal de deltage i løsningen af dem.

Arbejdsmiljøgruppens hovedopgaver er:

Det er muligt at læse mere om arbejdsmiljøgruppernes opgaver i Vejledning om arbejdsmiljøgruppen og på HR's serviceside om arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøgruppen står for de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. Det kan bl.a. være i forhold til kemikalier, ergonomi, trivsel, m.m. Arbejdsmiljøgruppen skal løbende medvirke til at forhindre, at der opstår arbejdsmiljøproblemer, og hvis de opstår at deltage i løsningen af dem.

Arbejdsmiljørepræsentanten medvirker sammen med arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen til at sikre et godt arbejdsmiljø og til at arbejdsmiljøproblemer forebygges. Arbejdsmiljørepræsentanten er tilgængelig for ledelse og kolleger i spørgsmål om arbejdsmiljø. Man har ikke ansvaret for arbejdsmiljøet som arbejdsmiljørepræsentant, men deltager som ledelsens sparringspartner og kollegernes talerør i samarbejdet om arbejdsmiljø.

Lokalarbejdsmiljøudvalg oprettes inden for store områder, hvor arbejdsmiljøarbejdet er mere komplekst. Lokalarbejdsmiljøudvalget på SDU har til opgave at understøtte arbejdsmiljøgruppens lokale arbejdsmiljøarbejde, hvilket indebærer

 • at planlægge og fastlægge lokale fremgangsmåder for arbejdsmiljøgruppernes virke,
 • at kontrollere arbejdsmiljøniveauet og arbejdsmiljøarbejdets effektivitet,
 • at medvirke til at arbejdsmiljøgrupperne kan løse sine opgaver,
 • at være kontaktled mellem arbejdsmiljøgrupperne og den øvrige arbejdsmiljøorganisation,
 •  og at varetage lokale arbejdsmiljøhensyn af betydning for de studerendes fysiske og psykiske studiemiljø.

Er arbejdsmiljørepræsentanten valgt ind i en arbejdsmiljøgruppe i en enhed med et lokalarbejdsmiljøudvalg, bliver valgte automatisk medlem af lokalarbejdsmiljøudvalget.

Fakultetsarbejdsmiljøudvalgene understøtter i de enkelte hovedområder hovedarbejdsmiljøudvalgets overordnede ledelse og koordinering af SDUs arbejdsmiljøarbejde. Udvalgene organiseres under fakulteterne og fællesadministration og deltager i de respektive samarbejdsudvalgsmøder. 
Fakultetsarbejdsmiljøudvalgenes arbejde vedrører planlægning, ledelse og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet for så vidt angår:

 • arbejdsmiljørettede spørgsmål af økonomisk konsekvens for hovedområdet,
 • principielle sager for området,
 • psykisk arbejdsmiljø,
 • kontrol af hovedområdets arbejdsmiljøniveau og arbejdsmiljøgruppernes arbejdsmiljøarbejde,
 • og sager af relevans for hovedområdet, hvor Arbejdstilsynet er involveret

Fakultetsarbejdsmiljøudvalgene består af hovedområdets leder, en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder fra områdets arbejdsmiljøgrupper. Fakultetsarbejdsmiljøudvalget på NAT, TEK og SUND har dog to arbejdsmiljørepræsentanter og to arbejdsledere.

Hovedarbejdsmiljøudvalget dækker alle SDUs geografiske enheder og aktiviteter i Danmark. Udvalget består af fire arbejdsmiljørepræsentanter, fire ledelsesrepræsentanter og rektor som formand. Der er desuden to studenterobservatører i udvalget, og SDUs arbejdsmiljøkonsulent fungerer som udvalgets daglige leder af sikkerhedsarbejdet. 
 
Hovedarbejdsmiljøudvalget planlægger, leder, rådgiver og orienterer om, samt fører kontrol med SDUs arbejdsmiljøarbejde. Herunder har Hovedarbejdsmiljøudvalget til opgave at:

 • deltage i planlægning og vurdering,
 • gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse,
 • deltage i fastlæggelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse og sammensætning,
 • samordne med andre virksomheder på samme arbejdssted,
 • rådgive om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål, og om hvordan arbejdsmiljø integreres i universitetets strategiske ledelse og daglige drift,
 • opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion og rådgive om kompetenceudviklingsplan,
 • sikre at årsager til arbejdsskader undersøges, og foranledige at gentagelse forhindres,
 • registrere SDUs arbejdsmiljøproblemer,
 • kontrollere arbejdsmiljøarbejdet,
 • udarbejde en samlet oversigt over arbejdsskader årligt,
 • sikre stadig kontrol med overholdelse af sikkerhedsforskrifterne,
 • sikre, at sikkerhedsgrupperne orienteres og vejledes om arbejdet,
 • holde sig orienteret om bestemmelser for sikkerhed og sundhed
 • og at udarbejde plan over arbejdsmiljøorganisationen, og at medarbejderne gøres bekendt hermed.

Eksempler på opgaver i Hovedarbejdsmiljøudvalget kan findes i  referater fra Hovedarbejdsmiljøudvalget.

 

Kom godt i gang med arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant

Når valget af arbejdsmiljørepræsentanter er godkendt af ledelsen, anbefales det at:

 • du melder valget til din fagforening,
 • du hurtigst muligt tilmelder dig den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

Du opfordres til at melde dit valg til din fagforening, hvor du har mulighed for at deltage i relevante kurser og få hjælp og vejledning i din rolle som arbejdsmiljørepræsentant. Kontakt din fagforening for at få nærmere information om hvordan du melder dit valg, og hvilke muligheder de kan tilbyde dig.

Valg af kursussted træffes af den enkelte leder i samråd med den nyvalgte arbejdsmiljørepræsentant. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal være gennemført inden for de første 3 måneder af virket, og der skal fremsendes en kopi af kursusbeviset til Arbejdsmiljøkontoret på arbejdsmiljoe@sdu.dk.

Arbejdsmiljøkontoret journaliserer dit kursusbevis på din personalesag.

Er det ikke muligt at deltage alle tre dage i et forløb, kan du gennemføre et uddannelsesforløb eksternt. 

Når du tiltræder, skal du og arbejdsmiljølederen holde et møde hurtigst muligt. Hér bliver du sat ind i opgaverne, og I kan aftale, hvad der skal ske først. På mødet drøfter I også samarbejde og roller i arbejdsmiljøgruppen. 

Arbejdsmiljøkontoret anbefaler at du :

Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant har du ret til at modtage tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 2 dage det første år af dit virke som arbejdsmiljørepræsentant samt 1,5 dag hver af de efterfølgende år af dit virke. Det er muligt at pulje tilbuddene, fx at der det ene år afholdes 3 dage, og året efter afholdes der ingen uddannelsesdage. 

Som medlem af Arbejdsmiljøorganisationen har man ret til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, men det er op til det enkelte medlem, om man vil tage imod tilbuddet. Tilbuddet skal være skriftligt fx ved aftale i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse eller i en mail.

SDU afholder hvert år forskellige tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse herunder en halv dag på det årlige stormøde i Arbejdsmiljøorganisationen. De aktuelle tilbud vil løbende blive lagt på SDU medarbejderkurser. 
Det er ligeledes muligt at deltage i uddannelsesforløb uden for SDU. Se bl.a. Dansk Arbejdsgiverforenings udbud af supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Ønsker du at få et overblik over Arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljøarbejdet på SDU, kan du gå til:

Du kan finde mere information om og gode råd til arbejdsmiljøarbejdet på følgende sider:

Du har altid mulighed for at kontakte Arbejdsmiljøkontoret på arbejdsmiljoe@sdu.dk eller direkte til Arbejdsmiljøchef Merete Skov Habermann (6550 4333) eller Arbejdsmiljøkonsulent Luise Thuesen Marling (6550 2910)


Få mere information

Det er muligt at finde information om organiseringen af arbejdsmiljø på SDU i Lokalaftale om organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Syddansk Universitet.

Ønskes der yderligere information om arbejdsmiljøorganisationen på SDU og/eller valget til arbejdsmiljøorganisationen, kan den lokale ledelse eller den lokale arbejdsmiljøgruppe kontaktes. På SDUnet er det også muligt at læse mere om arbejdsmiljøorganisationen.

Er der særlige valgtekniske spørgsmål, som kræver en principiel stillingtagen, kan der rettes henvendelse til Arbejdsmiljøkontoret, HR-service på arbejdsmiljoe@sdu.dk.

 

Sidst opdateret: 30.05.2022