Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Ligestillingsudvalget

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker at tiltrække og fastholde toppen af hele talentmassen blandt fakultetets videnskabelige og administrative medarbejdere. Det skal blandt andet ske ved, at der fortsat arbejdes målrettet for at sikre lige muligheder og vilkår for mænd og kvinder på fakultetet.

Målet med Ligestillingsudvalgets arbejde er at understøtte fakultetet i at opnå og sikre dette.

De overordnede visioner for ligestillingsarbejdet er:

  • At bringe hele talentmassen i spil
  • At sikre rollemodeller inden for forskning, undervisning, videnudveksling og administration
  • At sikre transparens, lige muligheder og lige behandling for alle både under besættelse af stillinger, ansættelsen og i forbindelse med karriereudvikling
  • At sikre et arbejdsmiljø med plads til forskellighed

 

Ligestillingsudvalgets organisering og arbejde

Ligestillingsudvalget er et rådgivende udvalg nedsat af dekanen. Fakultetsadministrationen såvel som hvert institut og eventuelle relevante centre på fakultetet er repræsenteret med hver ét medlem. Derudover udpeger dekanen en formand for udvalget.

Udvalget skal blandt andet undersøge, hvor ligestillingsbarriererne opstår og foreslå motiverende initiativer, som fakultetet og dets enkelte enheder kan sætte i værk for at skabe en større balance i kønsfordelingen. Desuden administrerer udvalget fakultetets pulje til ligestillingsmidler.

Ligestillingsudvalget beskæftiger sig hovedsageligt med ligestilling mellem kønnene, men kan også fokusere på bredere diversitetsspørgsmål.

Udvalgets arbejde foregår i tæt samspil med de enkelte institutter og enheder på fakultetet, SDU’s Centrale Ligestillingsudvalg og SDU’s Gender Equality Team med udgangspunkt i universitetets overordnede Gender Equality Plan.

Der afholdes omkring fire møder om året i udvalget.

Medlemmer

Steffen Korsgaard (formand)
Institutleder, Professor, Institut for Erhverv og Bæredygtighed

Hendrik Huelss
Adjunkt, Institut for Statskundskab

Barbara Fersch
Lektor, Institut for Statskundskab

Maria Elo
Lektor, Institut for Virksomhedsledelse

Christian Højer Schjøler
Lektor, Juridisk Institut

Nadja van ´t Hoff
Adjunkt, Økonomisk Institut

Silvia Rizzi
Adjunkt, CPop

Britta Løck Worm 
Afdelingsleder, HD- og Mastersekretariatet

Anita Baagøe
Koordinator, Institut for Erhverv og Bæredygtighed

Sekretær
Johanna Süssmeir 
Specialkonsulent, Dekansekretariatet - Samfundsvidenskab

 

Udvalgsmøder

For referater fra afholdte møder i Ligestillingsudvalget venligst kontakt sekretæren på office@sam.sdu.dk.

 

Fakultetets pulje til ligestillingsmidler

Strategisk ramme for ligestillingsarbejdet 2021-2023

Kommissorium

Sidst opdateret: 16.04.2024