Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Arkitektur og indretning

Nyt SUND viderefører den arkitektur og det materialevalg, som allerede kendes fra campus.

Den fligede struktur med gårdhaver og udkig til omgivelserne forstærkes, mens materialer som den lyse beton, den rødbrune cortenstål og glaselementerne anvendes i en naturlig viderefortolkning af den eksisterende campusarkitektur.

Nyt SUND med letbanen til højre og det eksisterende SDU længst væk

Nyt SUND-bygningen er i tre etager, som generelt er placeret en etage over terræn med delvis parterreetage.

Det giver mulighed for at etablere en krydsning af Killerup Rende, der griber mindst muligt ind i naturen og i øvrigt tillader passage under bygningen i dele af dens udstrækning.

Længdesnit nord-syd af Nyt SUND

  

Imellem bygningskroppene etableres gårdhaver med terrasser

Udendørs passager og stiforbindelser i terrænniveau på tværs af bygningsstrukturen skaber adgang til indre gårdrum og sikrer varierede kig til landskab og fredskov.

Således skabes der sammenhæng fra naturen til bygningen, som er præget af transparens, adgang til lys og luft, arbejdspladser i et inspirerende miljø samt formelle og uformelle mødesteder.

Strukturen og indretningen i Nyt SUND-bygningen:

Nyt SUND kobler sig solidt til det eksisterende SDU med tre koblinger.

Stenten fra det eksisterende SDU fortsætter ned gennem Nyt SUND og bliver hovedpassagen gennem bygningen, der ligger ned gennem skoven og hen over Killerup Rende.

Denne hovedpassage er benævnt Vidensaksen. Mod syd møder bygningen Nyt OUH i koblingszonen.

Luftperspektiv af Nyt SUND

Koblingszonen har sin egen markante indgang lige syd for Killerup Rende, hvor også letbanen får et stop.

Går man op på første sal, træder man ind på Vidensaksen, der strækker sig fra SDUs hovedindgang i nord til Nyt OUHs hovedindgang i syd – i alt omkring 1,3 km.

Hele Nyt SUND er en del af  Vidensaksen, ligesom koblingszonen er en del af aksen, der fortsætter gennem hospitalet.

Vidensaksen symboliserer samarbejdet mellem de to organisationer og støttes af organisationernes forskningskommunikation gennem aksen.

Bygningen skaber således de optimale rammer for vidensdeling og interaktion, hvorved forskning og uddannelse tilbydes de bedst tænkelige forhold.

Vidensaksen

Nyt SUND er overordnet udlagt i tre nord-sydgående spor fra SDU i nord til Nyt OUH i syd.

  • Mod vest placeres laboratorier
  • I midten placeres kontorarealer
  • Mod øst placeres et gangforløb, Vidensaksen, med undervisningslokaler, mødesteder og studiezoner. 

 

Placering af funktioner i Nyt SUND

 

Gangforløbet Vidensaksen ligger på første etage i niveau med Stenten på det eksisterende SDU.

Herfra er der adgang til undervisningsfaciliteter på samme niveau og i stueetagen.

Kontorarealer og forskningsfaciliteter er finde på første og anden etage med Biomedicinsk Laboratorium og biobanken i stueetagen.


Fra øst mod vest er bygningen gennemskåret af en række tværgader, der forbinder de nord-sydgående bygningskroppe.

Med en række rumlige lommer med udsigt til den omgivende skov, giver tværgaderne mulighed for pause, studie- og mødeaktivitet på tværs af institutter og afdelinger.

Tværgaderne har mod vest alle udendørs opholdsmulighed på balkon.

Tværgangene

Ved at placere disse tværgående opholdsområder som bindeled imellem kontorer, laboratorier og undervisningsarealer, understøttes den relationsorienterede arbejdskultur i universitetets forskningsmiljø.

En nær og daglig kontakt mellem studerende og forskere fremmes i de uformelle pause- og opholdszoner, der er placeret her.

Tværgang på Nyt SUND

Der etableres en ny hovedindgang til bygningen umiddelbart syd for det eksisterende SDU, Hovedindgang SUND.

Fra den nye forplads ved hovedindgangen ankommer man til et stort rum med to etager, hvor der i stueplan er direkte adgang til et stort auditorium.

En spatiøs trappe leder direkte op til bygningens hovedstrøg, Vidensaksen, som forbinder alle arealer i Nyt SUND.

Hovedindgang SUND

Herudover er der en vigtig indgang mod syd i koblingszonen, hvor Nyt SUND og Nyt OUH mødes, Hovedindgang Koblingszonen.

Her kommer man ind i et lyst og indbydende rum, hvor et stort gulv med opholdsmuligheder som øer på fladen opfordrer til, at man slår sig ned i en pause.

Fra Hovedindgang Koblingszonen er der adgang til Nyt OUHs store auditorium, ét af Nyt SUNDs tre store undervisningsauditorier og Nyt SUNDs Videnscafe, som er et mindre auditorium til forskningsformidling.

Disse tre lokaler vil kunne spille sammen i forbindelse med eksempelvis fælles seminarer og konferencer.

Sidst opdateret: 05.04.2024