Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyt SUNDs omgivelser

Skov, åbne marker og levende hegn veksler ind mellem hinanden og danner tilsammen en mosaik af levesteder for mange dyr og planter. Landskabet omkring det nye SUND er noget ganske særligt. 

Derfor er der i byggeriet arbejdet meget på at få skabt et visuelt udtryk, som både tager hensyn til det eksisterende landskab og samtidig udnytter de fantastiske muligheder, der er i at være så tæt på naturen.

Herunder kan finder du mere information om SUNDs omgivelser. Du kan læse, hvordan naturen er integreret i bygningen, hvordan der er skabt aktive uderum og hvordan der tages hensyn til den eksisterende natur.

Naturen omkring Nyt SUND bliver derfor flettet ind i bygningen via beplantning, så den både rent fysisk og visuelt forbindes med den omgivende skov.

Passager under bygningen skal på samme måde sikre den visuelle forbindelse på tværs af byggeriet og skabe gode opholdsarealer. 

Fra næsten alle funktioner i bygningen får man et udkig til naturen, mens uformelle mødesteder og studiezoner placeres med kig til de unikke omgivelser. Gårdhaver med terrasser mellem bygningerne bidrager til et godt indeklima med lys og transparens. 

Det grønne og blå element fra henholdsvis skov, Killerup Rende og regnvandsbassiner, integreres med de nye bygninger, så der skabes en sammenhæng, som gør, at man også får lyst til at bruge udearealerne. 

Mellem bygningerne etableres gårdhaver, og under bygningerne på terræn vil naturen også blive trukket ind. Her vil den danne ramme om uderum og områder til møder og legende bevægelse samt cykelparkering, hvor cyklen kan holde i tørvejr.

Som en del af  Active Living-konceptet vil et rigt system af gang- og cykelstier ligeledes opfordre til daglig brug af omgivelserne, så også de kan bidrage til et sundt og aktivt arbejds- og studiemiljø.

Active Living
Active Living handler om bevægelse i hverdagen både til og fra arbejde og i løbet af arbejdsdagen. Nyt SUND understøtter Active Living ved at skabe fleksible indretninger og mødesteder, som giver mulighed for at ændre arbejdsstilling og arbejdssted i løbet af dagen.

Der er  i samarbejde med Odense kommune samt Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet en plan for, hvordan det eksisterende landskab kan spille sammen med byggeriet og på sigt udvikle både kreative og naturmæssige kvaliteter og oplevelser. 

Eksempelvis er højden af Nyt SUND-bygningen nøje afstemt med de omkringliggende trækroner, så flagermusene i Fællesskoven kan passere frit over bygningen. Anlæg af cykel- og gangstier i området skal på samme måde tilpasses hensynet til naturen. 

Det er også af hensyn til dyre- og plantelivet i Killerup Rende og Fællesskoven, at grundvandsspejlet ikke må ændres. Det overskydende regnvand fra Nyt SUND og NYT OUH skal desuden håndteres på området. Det tænkes derfor udnyttet til etablering af små regnvandsbassiner og vandhuller fortrinsvis på den sydlige side af Killerup Rende. 

Ved meget kraftige regnskyl vil vandhullerne flyde sammen og danne større søer og våde enge.  På den måde kan der opstå helt nye levesteder for planter og dyr og dermed sikres udvikling af en rig og variereret natur. På sigt kunne dele af området udvikle sig til et §3 område efter Naturbeskyttelsesloven.

Fællesskoven og Killerup Rende

Nyt SUND-bygningen er placeret med den fredede Fællesskov på begge sider, mens bygningen mod syd løfter sig hen over det naturbeskyttede vandmiljø ved Killerup Rende, hvor Nyt SUND møder Nyt OUH.

Tag med en tur i Fællesskoven her.

Sidst opdateret: 08.03.2024