Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyt SUND

Alt det vi deler i det nye SUND

Indflytningen i Nyt SUND er i gang og de mange nye faciliteter er så småt ved at blive taget i brug. I den forbindelse er det værd at huske på, at der i det nye SUND ikke er noget ”dit og mit”. Her deler vi faciliteterne på tværs af enheder, grupper og afdelinger.

Af Bente Kjær, 15-08-2023

Arealerne i Nyt SUND er fordelt mellem forskellige institutter, grupper og afdelinger, så alle enheder har et område og nogle faciliteter i bygningen, de råder over. 

Det betyder imidlertid ikke, at det område og de faciliteter er forbeholdt en specifik enhed. I Nyt SUND er mange faciliteter nemlig fælles, hvilket betyder, at de må bruges af alle på tværs af fakultetet – og til dels universitetet.

Du kan derfor sagtens være heldig at få besøg af kolleger fra andre enheder i det område, du bor i, mens du også selv frit kan bruge mange af de faciliteter, som findes rundt omkring i huset.

For eksempel er alle på SUND således velkomne til at bruge de åbne kontorområder på en institutgang, tekøkkenerne i fakultetssekretariatet eller en ledig kontorplads i en naboenhed.

Delepladser og fremmødedage

At vi deler faciliteterne i Nyt SUND, betyder altså at:

 • alle ledige kontorpladser må benyttes af alle på tværs af SUND.
 • alle åbne kontorområder må benyttes af alle på tværs af SUND.
 • alle tekøkkener må benyttes af alle på tværs af SUND.
 • alle printerrum må benyttes af alle på tværs af SUND

Det betyder desuden at:

 • alle mødelokaler må benyttes af alle på tværs af SUND - og resten af SDU.
 • alle mødesteder må benyttes af alle på tværs af SUND – og resten af SDU.

Hvis I har delepladser i jeres enhed og I alle en dag har fremmøde, er der altså masser af muligheder for at kunne samles og finde en plads til alle. 

I kan for eksempel kombinere egne pladser med nærved liggende flyverpladser og tomme kontorpladser i naboenhederne, ligesom I kan booke et mødelokale eller et projektrum med plads til alle.

Nedenfor finder du mere information om fællesfaciliteter i Nyt SUND.

Noget af det, vi deler på SUND

Kontorgangene i Nyt SUND består af en midtergang med adgang til aflukkede kontorer på begge sider.

Kontorerne, som har plads til 1, 2, 3 eller 4 personer, har alle vinduer ud mod det fri, mens de har glasfronter/døre ud mod midtergangen.

Hvad enten du har plads i et kontor til en eller flere gælder det, at andre har adgang til den, når du ikke selv er der.

Kontorpladserne i Nyt SUND er med andre ord ikke private.

Nedenfor finder du mere information om kontorpladser i Nyt SUND.

KONTORPLADSER:

Nyt SUND løber i tre spor fra SDU i nord til Nyt OUH i syd.  

De tre spor er fordelt på tre etager, hvor kontorerne primært er at finde på 1. og 2. sal i det midterste spor. 

Der indrettes desuden kontorer til laboranter og forskere umiddelbart overfor laboratorierne på første og anden sal i laboratoriesporet mod vest.

Derudover vil der være kontorer i ankomstområdet ved hovedindgangen til Nyt SUND.

 

Placering af funktioner i Nyt SUND

Der er ingen storrumskontorer i Nyt SUND-bygningen. 

Kontorerne er primært udført som aflukkede kontorer i størrelserne:

 • 9,3 kvadratmeter (2,740 x 3,055)
 • 14,2  kvadratmeter (2,737 x 4,607)
 • 22,6 kvadratmeter (4,55 x 4, 655)

Det vil typisk give plads til henholdsvis 1, 2, 3 eller 4 personer.


Se plantegninger af kontoret på:

Standardindretningen af arbejdspladserne i Nyt SUND har fokus på genbrug og bæredygtighed.

Udgangspunktet er derfor, at kontorinventar genbruges i forbindelse med flytningen.  

Inventar som ikke genbruges kommer i SDUs brugtbørs.

Nyindkøb til kontorindretning sker samlet fra centralt hold, mens det finansieres decentralt på institutniveau.

På SUND tilstræber vi at udnytte kontorpladserne effektivt, så der er mindst mulig tomgang.

Det betyder, at kontorarbejdspladsen generelt skal være opryddet og neutral, så alle kan bruge en plads, der står tom en given dag eller uge.

Det princip understøtter SDU’s arbejde med verdensmålene, hvor bygninger er en væsentlig del af vores klimaaftryk.

Det understøtter ligeledes det papirminimerede kontor, som også er et SDU-initiativ i forbindelse med arbejdet med verdensmålene.

På den baggrund vil der også være begrænset plads til opbevaring inde på kontorerne.

I en standardindretning er kontorerne indrettet til at rumme 1-4 kontorpladser og ikke så meget andet. 

Som udgangspunkt vil der derfor være begrænset plads til opbevaring inde på kontorerne herunder også til bøger og personlige ejendele. 

Standardindretningerne kan dog justeres lokalt og suppleres med individuelle behov. 

Det betyder, at man decentralt kan tilpasse indretningen, så den understøtter de mennesker, der skal bruge kontorpladserne i hverdagen.

Beslutninger vedrørende specifik indretning af kontorerne sker på de enkelte institutter og i fakultetssekretariatet, hvor også fordelingen af kontorpladser mellem enheder og medarbejdere vil finde sted. 

Man må gerne have billeder, opslagstavler, whiteboards, knagerækker og andet på væggene.

Man må dog ikke hænge det direkte på væggen. Det skal hænges på en vægskinne (PO-skinne).

Teknisk Service sørger for at montere skinner efter ønske og behov, når vi er flyttet ind.

Der vil være muligt at få 1 vægskinne op pr. kontor med tilhørende kroge til tavler, knagerækker og andet.

Hvor der er behov for at montere en TV-skærm, sker det direkte på væggen med hjælp fra Teknisk Service.


Eksempel på ophæng med vægskinne:

Vægskinne

Laboratorierne på SUND er planlagt med fokus på fleksibilitet, optimeret flow og udnyttelse af ressourcer. Hensigten er at skabe et godt, sikkert og solidt arbejdsmiljø, hvor kompetencer og økonomi gavner både fællesskabet og den enkelte bruger.

Det betyder, at fælles laboratoriefaciliteter på SUND ikke nødvendigvis vil tilhøre et bestemt institut. Tanken er derimod, at vi deles om faciliteterne og udnytter ressourcerne i forsknings- og interessefællesskaber på tværs af fakultetet.

Formålet med at etablere tværgående fællesskaber, som deler faciliteter, er dels at optimere brugen af bygningen, dels at muliggøre fælles indkøb af fx apparatur og sidst men ikke mindst at fremme samarbejde og vidensdeling enhederne i mellem.

Nedenfor finder du mere information om laboratorierne på SUND.

LABORATORIER:

Nyt SUND løber i tre spor fra SDU i nord til Nyt OUH i syd. 

Det vestlige spor, som ligger længst væk fra letbanen, er laboratoriesporet.

De tre spor er fordelt på tre etager, hvor laboratorierne primært findes på første og anden sal i det vestlige spor.

I stueplan ligger biobanken, dyrestalde, lagerrum, omklædningsrum med mere.


Placering af funktioner i Nyt SUND 

Nyt SUND er overordnet udlagt i tre spor fra SDU i nord til Nyt OUH i syd. Sporet længst mod vest er laboratoriesporet.

Laboratoriesporet er opdelt i en række forskellige laboratoriegange, der løber langs bygningen. De afgrænses af tværgående korridorer, som forbinder bygningens tre nord-sydgående spor.

Ud over laboratoriefaciliteter rummer en laboratoriegang også arbejdspladser til laboranter og forskere umiddelbart overfor laboratorierne.

Derudover finder man tekøkken, møderum og toilet i enderne af  laboratoriegangen ud mod de tværgående korridorer. 


Eksempel på en laboratoriegang:
Laboratoriegang i Nyt SUND

Når vi taler om fællesfaciliteter og fælles brug af faciliteter, skelnes der mellem:

 • faciliteter, som er fælles for hele SUND
 • faciliteter, som er fælles inden for en laboratoriegang.

Sidstnævnte faciliteter deles mellem områdets beboere, hvor fællesskabet kan inkludere fælles økonomi forstået på den måde, at man fx bliver enige om et fælles indkøb.

Bemærk, at brugen af de fælles faciliteter beskriver en standard. Hertil kan der være særlige forhold knyttet til specifikke forskningsprocedurer.


Fælles SUND-faciliteter på tværs af hele fakultetet:
 • Opvask og autoklave
 • Indkøb og lagerbeholdning af standardvarer
 • Biobank BML
 • Cellelab klasse 2
 • -80 graders frysere
 • Køleskabe og frysere
 • Vandbehandlingsanlæg og ismaskiner
 • Værkstedsfunktion

Fælles faciliteter inden for en laboratoriegang:
 • Lager
 • Fælles rum til forskellige apparater
 • Ekstra køle/fryseskabe
 • Kemikalierum, vejestationer og kemikøleskabe inkl. temperaturstabile køleskabe
 • Arealer til arbejdsfællesskaber og uformelle ad hoc-møder

Ud over de lukkede kontorer rummer en kontorgang også et åbent område i midten. 

Indretningen af det åbne område er op til den eller de enheder, som bor på den pågældende kontorgang. De mange åbne områder kan derfor se forskellige ud.

Fælles for alle områder er dog, at de må benyttes af alle på tværs af SUND uanset hvilken enhed, man tilhører.

Nedenfor finder du eksempler på, hvordan nogle enheder indretter de åbne kontorområder.

Eksempler på indretning af åbne kontorområder:

Planen er, at fakultetssekretariatet genbruger nogle af ”de sorte borde” (lange borde) og indretter med dem i det åbne område på første sal. 

Bordene kan bruges som samlingssted til fx frokost, særlige lejligheder eller andet.

Derudover er planen, at det åbne område på anden sal bliver indrettet med loungemøbler (fra Cellen) i den ene side af området og et lille mødebord og stole i den anden side af området. Tanken er at dele området med nogle planter.

Området kan bruges til uformelle møder, små pauser i arbejdet, telefonsamtaler osv. 

På anden sal er der desuden planlagt 2 flyverpladser ved dekansekretariatet. Måske kommer der også 1-2 flyverpladser på første sal ved SUND uddannelse, men det er ikke afgjort endnu.

På IST er planen at indrette de åbne områder til forskellige former for ”samlingsområder”.

Som udgangspunkt bliver de åbne områder indrettet med eksisterende møbler, hvorefter de endelige valg og beslutninger bliver truffet efter indflytningen.

På fællessekretariatet for KI/IRS er planen at udnytte de åbne kontorområder dels til mødesteder og dels til flyverpladser.

Områderne indrettes med genbrug af eksisterende mødeborde samt genbrug af et 3-delt hæve-sænkebord, der giver tre flyverpladser.


På tegningerne her kan du blandt andet se, hvor i Nyt SUND, du finder de åbne områder. De er markeret med signaturfarven, der hedder SUND Fælles.

Nyt SUND-bygningen indeholder 41 mødelokaler, som ligger jævnt fordelt i hele bygningen. Alle mødelokaler i Nyt SUND er fælles mødelokaler, som kan bookes af alle på tværs af SDU.

Udover traditionelle lukkede mødelokaler indeholder Nyt SUND en række zoner til uformelle møder og ophold. Mødestederne er blandt andet placeret i tværgange, hvor de kan benyttes alle på universitetet.

Mødelokaler såvel som mødesteder i Nyt SUND er altså hverken forbeholdt fakultetet, en specifik enhed, afdeling, gruppe eller andet. De er derimod tilgængelige for alle på SDU.

Nedenfor finder du mere information om mødelokaler og mødesteder i Nyt SUND.

MØDER:

Nyt SUND er overordnet udlagt i tre nord-sydgående spor fra SDU i nord til Nyt OUH i syd. Sporene er fordelt på tre etager. 

I det vestlige spor placeres laboratorier, i det midterste kontorarealer og i det længst mod øst undervisningslokaler og studiezoner. 

Ned gennem byggeriet bindes de tre spor sammen af tværgående korridorer.

I de tværgående korridorer finder man blandt andet uformelle mødesteder og adgang til mødelokaler.

Se placering af mødelokaler på plantegningener her.

Alle mødelokaler i Nyt SUND kan desuden søges frem via SDU Maps.

Nyt SUND-bygningen indeholder 41 mødelokaler af forskellig størrelse.

Mødelokalerne ligger jævnt fordelt i hele bygningen og er indrettet til at tilgodese forskellige mødeformer.

På den baggrund er der udarbejdet oplæg til indretning af de forskellige mødelokaler:

5 lokaler til siddende møder:
 • Indeholder bord + 4-5 stole og skærm 
 • Har mødelokalenumre:
  • M-1.17, M-1.23, M-1.33
  • M-2.12, M-2.33

4 lokaler til stående møder:
 • Indeholder højt bord og skærm
 • Har mødelokalenumre:
  • M-1.14, M-1.33
  • M-2.14, M-2.31

Egnet til:
 • Siddende/stående møder
 • Online møder
 • Samtaler og vejledning:

Eksempler på indretning:

Tegning af mødelokale i Nyt SUND

Lokalerne er fordelt på følgende mødelokalenumre:

 • M-1.13, M-1.16, M-1.18, M-1.22, M-1.32,
 • M-2.15

Lokalerne indeholder:

 • Hæve/sænke-mødebord til 7-8 personer i 4 af lokalerne
 • 2 af lokalerne indrettes med eksisterende inventar (ikke hæve/sænke-borde)
 • Skærm og whiteboard i alle lokaler
 • Virtuelt konferenceudstyr (kamera/lyd) i ét af lokalerne
 • Mulighed for hybridmøde i to af lokalerne

Lokalerne er egnet til:
 • Online møder
 • Stående/siddende møder
 • Planlægningsmøder
 • Budgetmøder
 • Jobinterviews
 • Samtaler og vejledning

Eksempel på indretning:

Tegning af mødelokale i Nyt SUND

Lokalerne er fordelt på følgende mødelokalenumre:

 • M-1.19, M-1.24, M-1.34, M-1.41
 • M-2.16, M-2.24, M-2.34, M-32.43, M-2,51

9 lokaler til siddende møder, som indeholder:

 • Plads til 14 personer
 • Bord og stole
 • Skærm og whiteboard

 Lokalerne er egnet til:
 • Siddende møder
 • Brainstorming og idégenerering
 • Projekt- og procesudvikling
 • Statusmøder
 • Afdelingsmøder

Eksempel på indretning:

Tegning af mødelokale i Nyt SUND

Lokalerne er fordelt på følgende mødelokalenumre:
 • M-1.12, M-1.15, M-1.21, M-1.31
 • M-2.11, M-2.13, M-2.22, M-2.25, M-2.30, M-2.32, M-2.42

Lokalerne indeholder:
 • Plads til 14-16 personer
 • Bord og stole/taburetter
 • Skærm og whiteboard

Lokalerne er egnet til:
 • Siddende/stående møde
 • Brainstorming og idégenerering
 • Projekt- og procesudvikling
 • Statusmøder
 • Afdelingsmøder

Eksempler på indretning:

Tegning af møderum i Nyt SUND

Lokalet indeholder:

 • Plads til 20 personer
 • Bord(e) og stole
 • Skærm og whiteboard
 • Ønske om udstyr til hybridmøder

Lokalet er egnet til:
 • Siddende møder
 • Brainstorming og idégenerering
 • Projekt- og procesudvikling
 • Statusmøder
 • Afdelingsmøder

Eksempel på indretning:

Tegning af mødelokale i Nyt SUND

Lokalet indeholder:

 • Plads til 22 personer i hestesko
 • Plads til 24 personer i grupper
 • Bord(e) og stole
 • Skærm/projektor, lyd og udstyr til hybridmøder:
  • 2 x 65” skærme + Teams room-løsning + tracking kamera + loftsmikrofon + højttalere

Lokalerne er egnet til:
 • Siddende møder
 • Formelle møder
 • Præsentationer
 • Hybridmøder

Eksempler på indretning:

Tegning af mødelokale i Nyt SUND

Lokalet indeholder:

 • Plads til 25 personer i hestesko
 • Bord(e) og stole
 • Skærm (projektor) og whiteboard

Lokalet er egnet til:
 • Siddende møder
 • Brainstorming og idégenerering
 • Projekt- og procesudvikling
 • Statusmøder
 • Informationsmøder
 • Kaffemøder
 • Formelle møder
 • Afdelingsmøder

Eksempel på indretning:

Tegning af mødelokale i Nyt SUND

 

Lokalet indeholder:

 • Plads til 18 personer
 • Bord(e) og stole
 • Skærm/projektor, lyd og udstyr til hybridmøder

Lokalet er egnet til:
 • Siddende møder
 • Formelle møder
 • Præsentationer
 • Hybridmøder

Eksempel på indretning:

Tegning af mødelokale i Nyt SUND

Lokalet indeholder:

 • Plads til 24 personer
 • Tilhørende lounge med skærmvæg til mødelokalet
 • Bord(e) og stole
 • Skærm/projektor, lyd og udstyr til hybridmøder:
  • 165” LED + 2 x loftmikrofon + trackingkamera + højttalere

Lokalet er egnet til:
 • Siddende møder
 • Formelle møder
 • Præsentationer
 • Hybridmøder

Lokalet er beregnet på møder med eksterne.
 • Det er det ’pæne’ mødelokale med central indgang i Koblingszonen.
 • Lokalet ligger lidt for sig selv og er velegnet til repræsentation.

Eksempel på indretning:

Tegning af mødelokale i Nyt SUND

Lokalet indeholder:

 • Plads til 84 personer ved opstilling med stolerækker
 • Plads til 48 personer ved opstilling med runde borde
 • 2 x 165” LED skærme
 • Lyd /højtalere
 • Mikrofoner
 • Online-udstyr: Tracking kamera, underviser-mikrofon, højttalere

Lokalet er egnet til:
 • Siddende møder
 • Statusmøder
 • Informationsmøder
 • Præsentationer
 • Afdelingsmøder

Lokalet er beregnet på møder med fokus på:
 • Forskningsformidling
 • Videndeling 

Eksempler på indretning:

Tegning af mødelokale i Nyt SUND

Udover traditionelle lukkede møderum indeholder Nyt SUND-bygningen en række zoner til uformelle møder og ophold, som blandt andet er placeret i tværgange og kontorgange:

 • 6 offentlige mødezoner på første sal på hver 24 m²  
 • 7 offentlige mødezoner på anden sal på hver 19 m²
 • 3 venteområder ifm. mødelokaler på første sal

Der er udarbejdet forslag til indretning af disse zoner, som er fordelt på første og anden sal:

Der findes 7 mødezoner på hver 19 m²:

 • De har plads til 2/4/6 personer
 • De er offentligt tilgængelige
 • De rummer borde og stole
 • De rummer ikke AV-udstyr
Mødezonerne egner sig til:
 • Siddende/stående møder
 • Uhøjtidelige samtaler
 • Kaffemøder
 • Uformelle møder
 • Videndeling
 • Flyverplads

Eksempler på indretning:

Tegning af mødezone i Nyt SUND

Der findes 6 mødezoner på hver 24 m²:

 • De har plads til 2/4/6 personer
 • De er offentligt tilgængelige
 • De rummer borde og stole
 • De rummer ikke AV-udstyr

Mødezonerne egner sig til:
 • Siddende/stående møder
 • Uhøjtidelige samtaler
 • Kaffemøder
 • Uformelle møder
 • Videndeling
 • Flyverplads

Eksempler på indretning:

Tegning af mødezone i Nyt SUND

Der findes 3 venteområder til møder:

 • De rummer borde og stole
 • De rummer ikke AV-udstyr

Områderne egner sig til:
 • Forberedelse inden fremlæggelse på møde

Eksempel på indretning:

Tegning af venteområde i Nyt SUND


Øvrige opholdsarealer (inde):
 • Spiseområde i gangarealet over Killerup  Rende
 • Lounge
 • Koblingsbygningen
 • OU41 indgang V

Opholdsarealer (ude):
 • Terrasser på første sal.
 • Opholdsarealer på terræn

Mødelokalerne i Nyt SUND bliver frigivet til bookning , efterhånden som de bliver færdigindrettet med møbler og AV-udstyr.

Det bliver de i løbet af august, hvorefter lokalerne så småt begynder at blive frigivet.  Vær dog opmærksom på, at alt AV-udstyr ikke med sikkerhed er på plads fra start.

Når et mødelokale bliver frigivet til bookning, kan du finde og booke det i Outlook.

Fra den 1. oktober forventes alle mødelokaler i Nyt SUND at være bookbare.

Har du brug for at reservere mødelokaler på Campusvej, inden de nye mødelokaler i Nyt SUND bliver frigivet, er du velkommen til at booke de eksisterende mødelokaler på Campus Odense.

I Nyt SUND-bygningen er der adgang til tekøkkener for personale i stueetagen såvel som på første og anden sal. Der er i alt 29 tekøkkener.

På de tre etager finder du tekøkkenerne i forbindelse med kontor- og laboratorieområder ned gennem hele bygningen. Der vil fx være et tekøkken tilknyttet hver kontorgang og beboerne i denne gang.

At et tekøkken er tilknyttet en bestemt kontorgang, betyder dog ikke, at det er forbeholdt gangens beboere. På lige fod med mange andre faciliteter i Nyt SUND er tekøkkener også til fælles brug.

Det vil sige, at du er mere end velkommen til at besøge naboens tekøkken og bruge kaffemaskinen der.

Nedenfor finder du mere information om tekøkkener og kantine i Nyt SUND.

Du kan som hidtil printe, scanne og kopiere fra multifunktionsmaskinerne, hvor du kan logge på med dit adgangskort eller ved at indtaste e-mailadresse og adgangskode.

Multifunktionsmaskinerne er fordelt jævnt i bygningen og er til fælles brug.

Her kan du se, hvor i huset maskinerne bliver placeret på henholdsvis niveau 0, 1 og 2.


ABC om Nyt SUND

Find information, som kan hjælpe dig med at komme på plads i Nyt SUND.

FIND ABC'en her.

Dekan Ole Skøtt om brugen af Nyt SUND:

- Vi har rigtig mange fælles faciliteter i Nyt SUND – vi har spiseområder, tekøkkener og uformelle mødesteder, som alle vil være med til at understøtte en samarbejdsrelateret kultur.

- Derudover er vi meget opmærksomme på, at vi også deler de kontorpladser, der er, da vi ikke er interesserede i, at pladser står ledige gennem hele ugen.

- Det betyder, at min kontorplads er tilgængelig for jer alle sammen, når jeg ikke selv bruger den – og det er også tilfældet for alle andre kontorpladser. 

Hør dekanen fortælle mere om Nyt SUND som arbejdsplads her.

Redaktionen afsluttet: 15.08.2023