Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Tidsplan for indflytning i Nyt SUND justeres igen

Den senest udmeldte tidsplan med start på indflytning i Nyt SUND i maj 2023 er ændret. Indflytningen begynder først i august. Undervisningen i Nyt SUND starter som planlagt op 1. september 2023.

I november justerede vi indflytningsplanen for Nyt SUND med start af flytningen den 1. maj og med afslutning senest pr. 1. september ved semesterstart. 

På daværende tidspunkt vurderede vi, at en justering ville give os en højere grad af sikkerhed for holdbarheden af indflytningstidspunktet med deraf følgende stabilitet i planlægning, prioritering af ressourcer, såvel interne som eksterne, samt endelig gennemførelse af flytningen.

Vejdirektoratet, som er bygherre, har imidlertid meddelt SDU, at en række test på styring og regulering af tekniske anlæg først kan være færdig i juni.

Da vi fortsat har fokus på at skabe en god oplevelse omkring flytningen, er denne udmelding om test ikke forenelig med vores etapevise tekniske klargøring og ibrugtagning af bygninger.

Der er afhængigheder mellem de enkelte bygningsafsnit, som ikke kan efterleves, og vi må derfor justere tidsplanen for indflytning igen.

Den justerede plan ser i grove træk således ud:

  • Anatomis indflytning på denne side af sommerferien fastholdes.
  • Undervisningen flytter som hidtil planlagt, så der startes op i Nyt SUND 1. september 2023.
  • Øvrige enheders flytning rykkes til efter sommerferien med opstart på indflytning fra august og frem. Den hidtil udmeldte rækkefølge og varighed i flytningerne af de enkelte enheder fastholdes.

Teknisk Service arbejder på en opdateret tidsplan, som bliver offentliggjort snarest muligt.

- Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til den justerede tidsplan, er du velkommen til at kontakte Teknisk Service, som håndterer henvendelser vedrørende flytningen til Nyt SUND.

Kontakt Teknisk Service på 8866@sdu.dk

Opsamling på SUND

I samarbejde med institutlederne og Lab-gruppen i Nyt SUND-programmet bliver der i øjeblikket samlet op på, om justeringen af tidsplanen rejser nogle opmærksomhedspunkter, problemstillinger eller bekymringer, som giver nye lokale udfordringer.

Redaktionen afsluttet: 21.02.2023