Skip to main content
HR

APV og Trivselsmåling 2012

 Samlet evaluering af APV og Trivselsmåling 2012

Evalueringsrapporten opsamler undersøgelsens metodeforløb, Arbejdsmiljøorganisationens evaluering på stormødet den 9. april 2013, Styregruppens evaluering den 2. marts samt en opfølgende fravalgs- og frafaldsanalyse.

Status på Arbejdsmiljøgruppernes arbejde med handlingsplaner

 

I perioden den 5. november til den 28. november 2013 fik Arbejdsmiljøgrupperne mulighed for at besvare en undersøgelse om erfaringer med fremdriften og arbejdet med handlingsplaner i forbindelse med APV og Trivselsmålingen. Undersøgelsen er lavet som Hovedarbejdsmiljøudvalget og Hovedsamarbejdsmiljøudvalgets sidste opfølgning på APV og Trivselsmålingen 2012. De overordnede resultater kan læses her:

 

Forløb og indhold af APV og Trivselsmåling 2012

Det overordnede forløb og tankerne bag APV/Trivselsmåling 2012 er præsenteret i nedenstående link

Enheder og delenheder

Den fælles APV/Trivselsmåling 2012 deler SDU op i 44 enheder og et antal delenheder. Det er enhederne, der er ansvarlig for at følge op på undersøgelsens resultat og sørge for, at der udarbejdes en tids- og handlingsplan.

Vejledning

Inden du besvarer APV og Trivselsmålingen har du mulighed for at få nærmere information omkring; hvordan du navigerer i spørgeskemaet, hvordan du besvarer spørgeskemaet mv.:

Der kan være hjælp at hente for enhederne i nedenstående vejledning når resultaterne af kortlægningen foreligger og de skal omsættes til konkrete handlinger. Vejledningen henvender sig primært til enhedernes leder, arbejdsmiljøgrupper og tillidsrepræsentanter:

Endvidere bliver der arrangeret workshops i uge 49 som tilbud til enhedernes ledere, arbejdsmiljøgrupper og tillidsrepræsentanter. Hér kan enhedens repræsentanter mødes og få brushup om tidsplanen og forventningerne i forløbet og inspiration til hvorledes enheden kan føre dialog med medarbejderne om undersøgelsens resultater. Workshoppen skaber rammerne for at enhedens leder, arbejdsmiljøgruppe(r) og evt. tillidsrepræsentant(er) kan mødes og drøfte enhedens resultater og hvordan de skal gribes an. Til stede vil være organisationskonsulent Carsten Salling, HR-konsulent Dianna Astrup Simmelsgaard og arbejdsmiljøkonsulent Merete Skov Habermann, som enheden vil kunne trække på.

Hér findes et par praktiske værktøjer, der kan bidrage til overblik over opgaver i tids- og handlingsplanen:

Spørgeskemaerne

Undersøgelsen gennemføres i form af et nyudviklet elektronisk spørgeskema ved hjælp af programmet SurveyXact.

Den første del af spørgeskemaet handler om det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Besvarelsen af spørgeskemaet er anonym. Den anden del af spørgeskemaet handler om det fysiske arbejdsmiljø. Her vil den enkeltes besvarelse være kendt af den lokale arbejdsmiljøgruppe.

(Bemærk, at det endelige spørgeskema fremsendes elektronisk pr. mail til den enkelte medarbejder. Ovenstående links henviser blot til en papirudgave og skal dermed ikke udfyldes.)

 

Den enkelte medarbejder har uge 43, 44 og 45 til at besvare spørgeskemaet.

 

Baggrundsdata

Som hjælp til at fortolke resultaterne af spørgeskemaerne er der registreret følgende baggrundsdata om den enkelte medarbejder:

 • Kontaktoplysninger: Email adresse (til den fysiske APV og psykiske APV/Trivselsmåling)
 • Tilhørsforhold: Budgetenhed/fakultet (til den fysiske APV og den psykiske APV/Trivselsmåling)
 • Valg af sprog i spørgeskemaet: Dansk/Engelsk (til den fysiske APV og den psykiske APV/Trivselsmåling)
 • Personidentifikation: Navn (til den fysiske APV alene)
 • Ansættelsessted: Campusby (til den fysiske APV alene)
 • Stillingskategori(til den psykiske APV/Trivselsmåling alene):
  o   VIP: Professor, Lektor, Adjunkt, Post.doc., Ph.D.
  o   TAP: A-TAP, Teknisk Personale, øvrig TAP
 • Køn: Mand/Kvinde (til den psykiske APV/Trivselsmåling alene).

Medarbejdere, der ikke er omfattet af undersøgelsen

Et universitet står med sin personalesammensætning i en helt unik situation omkring et meget stort antal meget løst tilknyttede medarbejdere. Det er som følge af undersøgelsesdesignet ikke hensigtsmæssigt, at alle spørges. Resultaterne ville ikke kunne gennemskues; svarene fra medarbejdere, der har sin aktive færd på og tilknytning til SDU, ville ikke træde frem, og formodentlig ville de meget løst tilknyttede medarbejdere sikkert også betakke sig for at modtage spørgeskema om eksempelvis ergonomi og sexchikane.

I denne undersøgelse fravælges, at nedennævnte, løst tilknyttede medarbejdere deltager i undersøgelsen:

 • Medarbejdere på orlov
 • Medarbejdere med ansættelse under én dag/uge
 • Gæsteprofessorer, gæstelærere, censorer, eksamensvagter, bedømmere, instruktorer, eksterne lektorer, undervisningsassistenter og studerende uanset timetal

Ved medarbejdere med to eller flere ansættelser på SDU fravælges bijobbet.

Nyansatte medarbejdere med under tre måneders anciennitet fravælges endvidere.

 

Rapportering af resultaterne

De enkelte besvarelser går til Rambøll Management Consulting.

For at garantere anonymiteten i respondenternes svar i den psykiske APV/Trivselsmåling er der indgået aftale med Rambøll Management Consulting om, at besvarelsesdata vedrørende den psykiske APV/Trivselsmåling ikke overdrages til SDU, men opbevares af konsulentfirmaet.

Rambøll Management Consulting udarbejder rapporter på baggrund af de enkelte respondenters besvarelser.

Rapporterne genereres på 3 organisatoriske niveauer:

 1. Universitetsrapport
 2. Hovedområderapport (fakultet/fællesadministration)
 3. Enhedsrapport (institut, fakultetssekretariat, fællesområdets serviceområder o. lign.)

Et antal enheder med velafgrænsede delenheder vil kunne få en delrapport.

Rapportskabelonen er designet og sat op før undersøgelsen gennemføres, og der vil ikke kunne gennemføres yderligere dataudtræk til rapport. Med hensyn til besvarelserne af den fysiske APV vil hele datamaterialet blive fremsendt til den enkelte arbejdsmiljøgruppe til eventuel videre analyse.

Endvidere vil det afsluttende fritekstfelt i den psykiske APV/Trivselsmåling blive fremsendt til den enkelte arbejdsmiljøgruppe, men adskilt fra respondenternes øvrige besvarelse.

 • Link til rapportskabeloner (kommer senere)
 • Link til oversigt over rapportorganisation (kommer senere)

Rapporterne gøres tilgængelig fra uge 48 på SDUnet.

Information om projektet

I forbindelse med et høringsforløb i maj for den fysiske APV blandt arbejdsmiljøorganisationens medlemmer og tillidsrepræsentanter indløb en række spørgsmål. Spørgsmål og svar kan findes nedenfor.

 •  

  Spørgsmål og svar vedr. fysisk APV/Trivselsmåling
   

  Referater fra styregruppen vedr. APV/Trivselsmåling  

  •  

   Bilag til Hovedsamarbejdsudvalgsmødet den 13. december 2012

  • Inspirationsnotat - Fysisk APV
  • Inspirationsnotat - Psykisk APV/Trivselsmåling
  • Sidst opdateret: 06.03.2024