Skip to main content
HR

SDU prioriterer livslang ledelsesudvikling

SDU’s ledelseskompas viser retningen for, hvordan god ledelse forstås på SDU og skal bidrage til, at SDU’s ledere arbejder med deres ledelsesudvikling i et livslangt perspektiv. Kompasset er funderet på centrale SDU-værdier som ordentlighed, ansvarlighed, handlekraft og dialog, hvilket afspejles i kompassets 4 perspektiver.

Ledelseskompasset udgør sammen med konkrete ledelsesredskaber og SDU’s programmer for ledelsesudvikling en samlet web-baseret vidensportal for god ledelse på SDU. Ledelseskompasset består af fire retningsgivende og gensidigt afhængige perspektiver, som SDU’s ledere kan bruge til ledelsesnavigation: Retning, Samspil, Engagement og Lederskab. Kompasset giver mulighed for, at ledere løbende kan løfte blikket fra hverdagen og reflektere over egen ledelsesudvikling.

Den primære målgruppe for SDU’s ledelseskompas er først og fremmest SDU’s ledere med personaleansvar. Samtidig opfordres ledere uden personaleansvar til aktivt at bruge kompasset for inspiration.

SDU’s ledelseskompas tager afsæt i:

  • at ledelse altid udøves i kontekster, og at lederen skal navigere i forskellige og ikke altid enstemmige kontekster. Den formelle kontekst fastlægger, at SDU er et statsfinansieret selvejende universitet, som har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil det højeste internationale niveau, formidle den nyeste viden og samarbejde med det omgivende samfund. Den strategiske kontekst består i, at SDU skaber værdi for og med samfundet med bæredygtig udvikling for øje ved at kombinere klassiske akademiske dyder indenfor forskning og uddannelse med en dynamisk, nytænkende og handlekraftig position i universitetslandskabet og samfundet. Den økonomiske kontekst er kendetegnet ved, at universitetets økonomiske rammer i høj grad er styret og reguleret af staten, men også består af konkurrenceudsatte og markedsbestemte midler. SDU’s ledere forpligter sig inden for disse kontekster at udøve ledelse under hensyn til SDU’s vedtægter, personalepolitiske retningslinjer, lønpolitikker, overenskomster, arbejdsmiljølovgivningen og sunde arbejdsforhold samt øvrige administrative regler.

  • at ledelse er en praksis, der udøves i relationer mellem mennesker. En leder udøver ledelse overfor og med sine medarbejdere og lederkolleger baseret på formelle beføjelser og ledelsesretten. Ledelseskompasset skal hjælpe ledere til at kunne løfte de mange forskellige typer af ledelsesopgaver, som følger af at være på et stort universitet med en sammensat universitetsbefolkning (forskere, undervisere, teknisk personale, administrativt personale, studerende) med mange forbindelser til det omgivende lokale, nationale og globale samfund.

  • at universitetet er i stadig forandring, hvilket stiller krav til ledere og medarbejderes agilitet. SDU vil derfor fremme, at universitetets ledere er under løbende ledelsesudvikling. Ledelsesudvikling er en vigtig forudsætning for at udvikle både medarbejdere, ledergrupper og universitetet og er grobund for trivsel, resultater og for at universitetet kan opfylde sine formål.

Ledelse handler om, at menneskelige kompetencer og ressourcer bringes i spil, så vi som universitetet kan forfølge vores målsætninger og løse vores opgaver. SDU’s ledere skal både evne at gribe nye muligheder og kunne prioritere og påtage sig deres ansvar med respekt for forskningsfrihed og ytringsfrihed, involvering af ansatte, studerende og samarbejdspartnere samt universitetets politiske, økonomiske, sociale og tekniske (ramme)vilkår.

God ledelse fremmer, at ansatte, studerende, samarbejdspartnere og universitetet lykkes med sit formål og sine ambitioner. Hermed skaber SDU værdi for og med samfundet.

 


Sidst opdateret: 11.06.2024