Skip to main content
HR

Få det hurtige overblik over SDU's GEP hér!

Baggrund

SDU's Gender Equality Plan organiserer og følger op på arbejdet med ligestilling i hele organisationen. I flere år har både lokale og centrale udvalg og aktører søsat vigtige initiativer; dette nye rammeværk bliver fra 2021 en måde at samle, synliggøre og dermed optimere og videreudvikle arbejdet.

En del af SDU's Gender Equality Plan bliver den årlige Gender Equality (GE-) beretning fra de seks hovedområder, fakulteter og fællesområdet; disse beretninger afløser den årsrapport, de lokale ligestillingsudvalg tidligere har bidraget til. SDU's samlede og årlige GE-beretning afløser tilsvarende den samlede årsrapport, som det centrale ligestillingsudvalg og GET også i tidligere år har udarbejdet, præsenteret for og fået godkendt af  direktionen. 

Hvad er en GEP?
Europakommissionen definerer en GEP som "a set of actions aiming at

  1.  conducting impact assessment / audits of procedures and practices to identify gender bias;
  2. Identifying and implementing innovative strategies to correct any bias; and
  3. Setting targets and monitoring progress via indicators."

Det er således en handle- og handlngsplan mere end en planlægningsplan, med fokus på at bedre ligestilling, bl.a. ved at reducere bias, og med tydelige målsætninger og integreret løbende opfølgning.

At have en GEP er et krav for at kunne søge om midler i bl.a. EU's rammeprogram Horizon Europe. 

Hvad består SDU's GEP af?

SDU's GEP består af konkrete rapporteringsdokumenter, men også (og helt afgørende) af årlige aktiviteter, der på basis af den implementerede procesplan involverer alle SDU's ledelseslag og ligestillingsorganisationen, både lokalt og centralt. Kerneelementer er således:

  • En årlig og offentlig tilgængelig GE-beretning for hele SDU
  • En årlig og internt tilgængelig GE-beretning fra hvert hovedområde
  • Procesplanen for en GEP-cyklus der løber over 2-årig periode for hvert hovedområde og som involverer hele SDU's ligestillingsorganisation, inkl. lokale og centrale ligestillingsudvalg

Hvordan fungerer GEP-arbejdet på SDU?

Arbejdet sikrer en solid lokal forankring af ligestillingsindsatser, idet alle institutledere og områdechefer på SDU forpligtes til at arbejde med 1-2 indsatsområder på deres institut eller område over en 2+ årig periode. Indsatsområderne designes ud fra enhedernes egne behov og udgør ofte en ligestillingsvinkel på eksisterende udviklingsopgaver. Processmodellen på SDU sikrer desuden, at lederne har adgang til tæt sparring og hjælp til arbejdet fra SDU's ligestillingsorganisation, herunder de lokale ligestillingsudvalg og GET. Et to-årigt rul af indsatser giver god tid til at identificere og arbejde med indsatsområder lokalt.

De seks hovedområder opfordres også til at søsætte tværgående indsatser på fx fakultetsniveau, ligesom SDU's øverste ledelse sammen med GET og SDU's Centrale ligestillingsudvalg kan søsætte initiativer for hele organisationen.

Arbejdsmiljøorganisationen og tillidsrepræsentanter er oplagte at inddrage i GEP-arbejdet, ligesom studerende i høj grad bør inddrages, både som samarbejdspartnere og målgruppe for indsatserne.

Bliv klogere på SDU's proces for GEP-arbejdet

Udforsk hele kvalitetssikringsmodellen for GEP-arbejdet, herunder årscyklussen og procesplanen.

SDU's GEP

Arbejdsprincipper for GEP-arbejdet

  • DIALOG: Sparring og vidensdeling er afgørende for hovedområdernes udarbejdelse af egne GE-Beretninger. Der er derfor fastlagt tæt sparring med GET og hovedområdernes eget ligestillingsudvalg og også med det centrale ligestillingsudvalg
  • FORANKRING: Initiativer skal være relevante og meningsfulde lokalt, for de involverede medarbejdere, ledere og studerende, fordi de er dem, der kender deres egen kontekst bedst. Ansvaret for at initiere indsatser ligger derfor også så lokalt som muligt
  • NETVÆRK: Indsatser understøttes ved, at alle aktører tilbydes bistand og kvalificering, sparring og inspiration fra SDU’s bredere ligestillingsorganisation, særligt på tværs af de lokale ligestillingsudvalg, rådgivning fra GET og fra SDU's International Gender Advisory Board. Dette understøtter den gensidige inspiration og kapacitetsopbygning

Sidst opdateret: 31.08.2022