Skip to main content
HR

SDU HR serviceside

Fratrædelse

Find alle de overordnede SDU regler i forhold til fratrædelse her

Både medarbejdere og ledere på SDU skal være opmærksomme på, at der er faste procedurer for igangsættelse og gennemførelse af uansøgt afsked. Derfor skal SDU’s ledere så tidligt i processen som muligt kontakte SDU HR  i alle sådanne situationer.

Varslingsregler

For funktionærer:
Hvis der er aftalt en prøvetid, har medarbejderen i prøvetiden ret til at sige op uden varsel, medmindre andet er aftalt.

Når en eventuel prøvetid er udløbet, eller hvis der ikke er aftalt en prøvetid, kan den ansatte i henhold til Funktionærloven sige sin stilling op med et varsel på 1 måned til ophør ved udgangen af en måned.

For så vidt angår tjenestemandsansatte medarbejdere som er udnævnt ved kongelig resolution skal en opsigelse stiles til kongen.

Medarbejderen skal sende sin opsigelse skriftligt til nærmeste leder/institutleder. SDU HR, Ansatte skal modtage kopi og skriftligt bekræfte opsigelsen og stoppe lønnen.
Det er alene rektor som kan igangsætte opsigelser med partshøring.

En afskedigelse betyder, at universitetet træffer afgørelse om at afslutte ansættelsesforholdet med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Inden en afgørelse om afskedigelse træffes, vil medarbejderen blive partshørt om begrundelsen for denne.

Uanset årsagerne skal afskedigelser være sagligt begrundede i medarbejderens eller universitetets forhold.

Der gælder forskellige procedurer og regler afhængigt af, om medarbejderen er overenskomstansat eller ansat på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Afskedigelse på grund af universitetets forhold vil f.eks. kunne være afskedigelser som følge af besparelser, omstrukturering og effektivisering.

Kendetegnene for de tilfælde er, at medarbejderen er ”uden skyld” i eller ansvar for at situationen, der nødvendiggør afskedigelser er opstået. I disse tilfælde forsøger universitetet at reducere omfanget af afskedigelser ved afhjælpningsforanstaltninger og om muligt omplaceringer.

Ved afsked på grund af universitetets forhold har ledelsen pligt til at informere samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning. Ved afskedigelser begrundet i strukturelle eller økonomiske forhold sker drøftelser i lokale samarbejdsudvalg, men universitetsledelsen orienterer tillidsrepræsentanterne hvis flere end 5 medarbejdere berøres.

Derudover kan det blive nødvendigt, at medarbejdere afskediges af individuelt begrundede årsager. Dette vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis tjenesten ikke længere kan varetages grundet sygdom hos medarbejderen eller hvis medarbejderen ikke er i stand til eller ikke ønsker at løse opgaverne i stillingen på det niveau og på den måde, som ledelsen med rimelighed kan forvente.

De individuelle begrundelser kan være mangfoldige. Udover kvalitative og/eller kvantitative mangler i opgavevaretagelsen, kan der være udfordringer, der relaterer sig til samarbejdet, ligesom problemstillingerne kan vedrøre alt, hvad der må betegnes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet fra medarbejderens side.

Inden en medarbejder afskediges af individuelle årsager, vil der normalt være et forløb, hvor lederen i dialog med medarbejderen søger at løse udfordringerne.

Hvis en medarbejder væsentligt misligholder sit ansættelsesforhold, kan ansættelsesforholdet fra universitetets side afsluttes med bortvisning, hvilket betyder at ansættelsesforholdet bliver bragt til ophør øjeblikkeligt.

Ved afskedigelse af en medarbejder orienterer Universitetet tillidsrepræsentanten om hvilke navngivne ansatte, der påtænkes afskediget. Det sker samtidig med eller umiddelbart efter, at de pågældende ansatte selv får besked herom. Den ansatte opfordres samtidigt til at inddrage den relevante tillidsrepræsentant eller anden bisidder i processen.

Nærmeste leder kontakter snarest muligt SDU HR, Ansatte, såfremt en medarbejder dør i ansættelsestiden.

Hvis en medarbejder dør, ophører ansættelsesforholdet fra dødsdatoen, og den optjente løn udbetales til boet. For månedslønnede medarbejdere afregnes lønnen til udgangen af den måned, i hvilken medarbejderen dør.

Når en medarbejder dør, og der er aftalt en fratrædelsesordning med vedkommende, bortfalder aftalen. Boet/de efterladte indtræder ikke i en sådan aftale. Universitetets HR-afdeling sørger for anmeldelse af dødsfaldet til enten medarbejderens pensionsordning med gruppelivsforsikring eller gruppelivsforsikringen Forenede Gruppeliv vedlagt dokumentation for seneste lønudbetaling. De efterladte bør endvidere orienteres om, hvilken pensionsordning medarbejderen var omfattet af.

De nærmere betingelser for gruppelivsordningen Forenede Gruppeliv fremgår af cirkulære om gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken m.v. samt af Forenede Gruppelivs hjemmeside.

Se også Vejledning til håndtering af dødsfald

Ved afskedigelse, herunder ophør af tidsbegrænset ansættelse, som fører til ledighed, skal universitetet betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag til medarbejdere, som på fratrædelsestidspunktet er medlem af en a-kasse.

Universitetets forpligtigelse til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. G-dag indtræder, hvis et A-kassemedlem inden for de sidste 4 uger sammenlagt har været beskæftiget ved universitetet svarende til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i to uger, dvs. 74 timer. Denne periode forlænges bagud, hvis der i perioden forekommer fravær for eksempel på grund af sygdom, ferie, søgnehelligdage m.v.

Et medlems G-dage er de 2 første ordinære ledighedsdage, efter at medlemmet er fratrådt, hvis medlemmet har været i fuld beskæftigelse på dagen før fratrædelsen. Ved deltidsbeskæftigelse er fratrædelsesdagen 1. ledighedsdag.

Hvis medlemmet på 1. og 2. ledighedsdag er ledigt i 4 timer og derunder pr. dag udgør dagpengegodtgørelsen halvdelen af beløbet pr. dag.

En arbejdsgivers pligt til at betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. G-dag bortfalder i en række tilfælde, f.eks. når:

  • medarbejderen påbegynder beskæftigelse den efterfølgende arbejdsdag,
  • medarbejderen afholder ferie i tilslutning til arbejdsophøret,
  • arbejdsophøret sker på medarbejderens initiativ,
  • afskedigelsen væsentligst kan tilregnes den afskedigede,
  • medarbejderen modtager sygedagpenge,
  • medarbejderen inden ansættelsens ophør afslår et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse svarende til overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår hos samme arbejdsgiver.

Sidst opdateret: 17.04.2024