Skip to main content
HR

Fleksjob

Fleksjob er et tilbud til dem, der har en væsentlig og varig begrænsning i arbejdsevnen og ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Fleksjobansatte er omfattet af lovgivningen for lønmodtagere, medmindre de enkelte love herom har undtaget fleksjobansatte.

Når kommunen visiterer en person til fleksjob, fastsættes arbejdsvilkår i samarbejde med de faglige organisationer, arbejdsgiver og arbejdstager. Arbejdsvilkår som fleksjobansat fastsættes som udgangspunkt efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder de sociale kapitler i overenskomsterne. Lønnen fastsættes som udgangspunkt efter den overenskomst, der gælder for området.

Når arbejdsvilkårene aftales, skal der tages hensyn til arbejdsevne. Den nedsatte arbejdsevne kan medføre, at personen kun kan arbejde med nedsat effektivitet på fuld tid eller fuldt effektivt, men da kun på nedsat tid. Det betyder f.eks., at ansatte i fleksjob kan have behov for hvilepauser, behov for fravær eller behov for periodevis, men også mere permanent at være på nedsat tid.


Arbejdsgiveren får et offentligt tilskud, der svarer til 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskuddet er, afhænger af arbejdsevne i det konkrete fleksjob.

Tilskuddet tages løbende op til vurdering og kan øges, mindskes og helt bortfalde, hvis arbejdsevne ændres. Tilskuddet kan dog maksimalt være på ½ eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde, eller af den løn der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.

Tilskuddet dækker også arbejdsgiverens bidrag til ATP samt evt. udgifter til andre arbejdsgiverbidrag, der relaterer sig direkte til lønnen. SDU får fortsat dækket ½ af den resterende lønudgift via Den statslige fleksjobordning.Den 1. januar 2013 trådte den nye Fleksjobreform i kraft. Nuværende medarbejdere i fleksjob er fortsat ansat under de gamle regler så længe, at de er ansat i samme fleksjob.

Der er indført midlertidige fleksjob af en periode på 5 år. Den fleksjobansatte aflønnes for sin arbejdsindsats (effektive arbejdstid), og den pågældende vil derfor, i modsætning til tidligere, have et økonomisk incitament til at øge sin arbejdstid, hvis det er muligt. Kommunen supplerer den pågældendes løn med en såkaldt flekslønstilskud. Antal arbejdstimer fastsættes i samarbejde mellem jobcentret, ansøger og instituttet/afdelingen. SDU får ikke refusion fra kommunen, men får fortsat dækket ½ af den faktiske lønudgift via Den statslige fleksjobordning.

Det er muligt at søge om fleksjobbonus på 25.000 kr., hvis fleksjobansættelsen sker på 10 eller færre timer om ugen i minimum ½ år. Bonussen er en ”først til mølle”- ordning, og på nuværende tidspunkt er der afsat midler i årene 2013-2015. SDU kan søge bonus fra den dato, hvor ansættelseskontrakten er underskrevet, til og med 9 måneder fra ansættelsesdatoen. OBS: der er pr. 24. januar 2014 indsat midlertidig stop for søgning af fleksjobbonus.


Medarbejdere, der er ansat inden for et overenskomstdækket område, kan først blive ansat i et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads (SDU), når den pågældende har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder efter overenskomstens sociale kapitler, og den pågældende i øvrigt opfylder betingelser for fleksjob.

Ved udsigt til længerevarende sygdomsperiode kan det være en fordel, at medarbejderen kontakter sin hjemkommune, da kommunerne ikke tolker de nye regler helt ens.

Ansættelse i fleksjob sker oftest efter en dialog med kommunen, men der er principielt intet til hinder for at en sådan stilling opslås.

Etablering af et fleksjob på SDU (det være sig overgang fra ordinært job til fleksjob eller nyansættelse af person i fleksjob) koordineres altid med den ansvarlige medarbejder for det rummelige arbejdsmarked på SDU HR, Ansatte.

SDU HR sikrer korrekt papirgang med kommune og faglig organisation. SDU HR sikrer modtagelse af bevilling, på baggrund af hvilken kontrakt udformes. Et fleksjob på SDU skal altid godkendes af en tillidsrepræsentant, og det er erfaringsmæssigt afgørende for accept af en nyansat i fleksjob, at kollegerne har været orienteret og medinddraget i løsningen.

En person i fleksjob må under ingen omstændigheder starte i job inden SDU HR, Ansatte har modtaget bevilling fra kommune samt godkendelse fra tillidsrepræsentant.


Spørgsmål?

Kontakt venligst Mette Overgård Pedersen, SDU HR på 6550 9124 eller meop@sdu.dk.

Sidst opdateret: 03.03.2023