Skip to main content
HR

Seniorbonus

Den 1. april 2022 trådte nye regler i kraft vedr. seniorbonus, med det formål at styrke indsatsen for at understøtte et godt seniorarbejdsliv. Reglerne om seniorbonus findes i dette cirkulære.

Månedslønnede medarbejdere, der fylder mindst 62 år i 2022, har ret til at få udbetalt 0,8 % af årslønnen som en særlig seniorbonus i januar måned 2023 (bonus optjent i 2022). Personer, der opfylder betingelserne for ret til seniorbonus, og som tiltræder ansættelse i løbet af kalenderåret eller som fylder 62 i løbet af året, har ret til en forholdsmæssig andel af bonussen. Medarbejdere, der ikke har været ansat et helt kalenderår, kan maksimalt optjene én seniorbonusdag. Medarbejdere, der har været ansat under et halvt år, kan ikke konvertere bonussen til frihed, men kan få den udbetalt som løn eller konverteret til ekstraordinært pensionsbidrag.

SDU har gennem statens lønsystem implementeret en løbende beregning af seniorbonussen på 0,8% af den fast påregnelige løn for månedslønnede lønmodtagere, der fylder mindst 62 år i 2022. Den løbende optjening opsummeres i et fast felt på lønsedlen hver måned. Det var første gang synligt på lønsedlen ultimo januar 2022. Bonussen udbetales automatisk i januar 2023 til alle der er omfattet af ordningen. Fratræder man inden da, vil det optjente beløb automatisk blive udbetalt kontant ved fratrædelsen efter fradrag af A-skat og AM-bidrag.

Seniorbonussen kan efter medarbejderens ønske konverteres til et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til 0,8% af den sædvanlige årsløn eller til 2 seniordage om året.

Ved valg af seniordage vil de blive tildelt og være tilgængelige som ”Seniorbonusdage” i HCM fra 1. januar 2023.

Ønsker medarbejderen at konvertere seniorbonussen optjent i 2022 til de nævnte muligheder, skal medarbejderen via HCM tilkendegive sit valg senest den 1. oktober 2022. Du finder en vejledning på HCM-siderne.

Bemærk! Valget træffes for et år ad gangen. Hvis medarbejderen intet foretager sig, bliver bonussen udbetalt i januar 2023.

De medarbejdere vi i SDU HR har registret opfylder betingelserne for ret til seniorbonus, har fået direkte besked via mail i september 2022.

Spørgsmål til ordningen kan sendes til HR-Ansatte mailbox

Nyt pr. 1. januar 2024

Bonus udbetales løbende med månedslønnen
Pr. 1. januar 2024 træder et nyt cirkulære om seniorbonus i kraft. Det betyder at alle medarbejdere fra det år de fylder 62, automatisk får udbetalt 0,8 % i seniorbonus. Bonussen beregnes som 0,8 % af den faste løn og er pensionsgivende og indgår i beregning af feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse. Variable ydelser indgår ikke længere i beregningen, selvom de måtte være fast påregnelige.

Bonussen udbetales månedligt sammen med den faste løn.

Ret til selvbetalte fridage
Bonus kan ikke længere konverteres hverken til pensionsbidrag eller seniorfridage. Der vil fortsat være mulighed for at afholde 2 seniordage årligt, som vil være med løntræk. Aftale om selvbetalte seniordage sker med nærmeste leder og registreres i HCM.

  • For de medarbejdere, som først fylder 62 år i 2024 gælder følgende:
    • Ansatte der fylder 62 år i perioden 1. januar – 30 juni 2024 har ret til at afholde 2 seniordage med lønfradrag
    • Ansatte der fylder 62 år i perioden 1. juli – 31. december 2024 har ret til at afholde 1 seniordag med lønfradrag

Efter anmodning til HR Ansatte, kan den ansatte også vælge at indbetale et beløb svarende til seniorbonussen til den pensionsordning, som den pågældende er omfattet af.

Seniorbonus, som er optjent i kalenderåret 2023, kan enten udbetales eller konverteres til pensionsbidrag eller en kombination heraf.

Her finder du det nye cirkulære.

Spørgsmål til reglerne kan rettes til SDU HR Ansatte

Sidst opdateret: 02.11.2023