Skip to main content
HR

Om APV og Trivselsmåling 2018

Styregruppen for APV og trivselsmåling har vedtaget at den tilbagevendende APV skal gennemføres som vi plejer, men med få tilpasninger og forbedringer, som sikrer at vi fortsat kan måle resultatet over tid.

Man kan få en god fornemmelse af hvad vi plejer ved at se på informationsmaterialet fra sidste undersøgelse i 2015 på SDUnet.
De væsentligste ændringer vedrører:
  • Spørgeskemaet om det psykiske arbejdsmiljø og trivsel er rettet på 3 områder: 1) lille omformulering af spørgsmål om ledelse sådan at det er tydeligt at vi måler på ledelse og ikke på ledelsesperson. 2) Tillægsspørgsmål om stress samt 3) opdeling af spørgsmnål om krænkende adfærd i 3 spørgsmål om hhv mobning, uønsket seksuel opmærksomhed samt vold samt trusler om vold.
  • Spørgeskemaet om det fysiske arbejdsmiljø er suppleret med en enkelt årsagskategori under indeklima om forurenet indeluft.
  • Der er opstillet tydeligere grænser for hvor små enheder kan være og hvornår der kan udarbejdes rapport.
  • Undersøgelsesperioden er rykket 2 uger frem, så den startes før efterårsferien. det skyldes at rapporterne ellers i år ville komme ud sent i december og derfor ville vanskeliggøre den gode opfølgningsproces i enhederne.
  • Der vil ikke blive udarbejdet de sædvanlig splitrapporter på køn, stilling og sprogvalg på enhedsniveau. Istedet vil man på enhedsniveau rapporterer gennemsnitssvarene på disse 3 parametre. Med denne ændring bliver der en bedre mulighed for at tilbyde rapporter til velafgrænsede delenheder, sådan at der kan ske lokal opfølgning på undersøgelsen i de veldefinerede arbejdsfællesskaber.
Har man spørgsmål eller kommentarer til APV'en, så skriv til apvtrivsel@sdu.dk
 

Trin 1: Oprettelse af delenheder og tillægsspørgsmål

Alle enheder på SDU, der er omfattet af fælles APV og Trivselsmåling, har modtaget en mail fra Sekretariatet for APV og Trivselsmåling, hvori der oplyses om mulighederne for at oprette delenheder og tillægsspørgsmål. Begrundelserne for oprettelse af delenheder og tillægsspørgsmål samt kravene til enhederne for at mulighederne kan opnås, er beskrevet i denne mail udsendt til enhederne primo juli:


Referater fra Styregruppens møder
Tidsplan
6. august (uge 32): Frist for at indmelde navn på person, der kan håndtere enhedens respondentlige.
15. august (uge 33): Frist for enhedernes tilbagemelding til sekretariatet om eventuelle ønsker til delrapportering og tillægsspørgsmål
15. august (uge 33): Frist for sekretariatet om at fremsende respondentlister til validering.
3. september (uge 36): Frist for enhedernes fremsendelse af eventuelle tillægsspørgsmål på dansk og engelsk til sekretariatet.
3. september (uge 36): Frist for enheden at fremsende valideret respondentliste til sekretariatet.
9. – 30. oktober (Uge 41-44): Medarbejderne besvarer spørgeskema vedr. fysisk APV og psykisk APV/Trivselsmåling.
Uge 44-46: Rambøll Management Consulting bearbejder data til rapporter.
Uge 47: Rapporter gøres tilgængelig for medarbejdere og arbejdsmiljøgrupper
Uge 48 ->: Fakulteterne/Fællesadministrationen drøfter indledningsvist resultaterne på hovedområde-niveau, og Direktion/HSU og Hovedarbejdsmiljøudvalg drøfter resultaterne på universitetsniveau.

 

Sidst opdateret: 20.07.2022