Skip to main content
HR

Vil du udvikle dine ledelseskompetencer i 2022?

Er du interesseret i at afklare, om ledelsesvejen kunne være noget for dig? Så kan du deltage i SDU’s Leder-aspirantforløb. Forløbet er både for teknisk-administrative og for videnskabelige medarbejdere. I foråret vil forløbet være på dansk og i efteråret vil forløbet være på engelsk.

Er du interesseret i at afklare, om ledelsesvejen kunne være noget for dig? Så kan du deltage i SDU’s Lederaspirantforløb. Forløbet er både for teknisk-administrative og for videnskabelige medarbejdere. I foråret vil forløbet være på dansk og i efteråret vil forløbet være på engelsk.

Er du ny forskningsleder: Deltag i New to Research Leadership. Forløbet er for nye forskningsledere, der har ansvar for den professionelle udvikling af andre forskere og deres forskningsgruppe. Forløbet er på engelsk og introducerer til forskningsledelse på SDU. 

Lederintro, SDU’s Lederintroduktionsprogram, er både en introduktion til ledelse på SDU og en mulighed for individuel lederudvikling med afsæt i den enkelte leders konkrete situation. Målgruppen er nyansatte eller nyligt udpegede administrative ledere og forskningsledere på SDU med personaleledelse af en fast gruppe medarbejdere. Forløbet er på dansk, men afholdes også på engelsk efter behov.

Som leder kan du deltage i korte kurser i konflikthåndtering, forebyggelse og håndtering af stress eller gruppeudvikling. Du kan også rekvirere særligt tilrettelagte forløb eller sparringer fra konsulenter i  SDU HR’s Konsulentteam.


Are you interested in clarifying whether you might be interested in becoming a leader? Then you can participate in SDU's Leader aspirant course. The course is for both technical-administrative and for scientific staff. In the spring the course will be in Danish and in the autumn the course will be in English. For information on the English course, contact Martin Karstoft in SDU HR.

Are you new to research leadership: The course New to Research Leadership is for new heads of research who are responsible for the professional development of other researchers and for the development of their research group. The course is primarily in English and mixes theory, practice and sparring with other research leaders.

Lederintro, SDU’s Leadership Introduction Program, is both an introduction to leadership at SDU and an opportunity for individual leadership development based on the individual leader's specific situation. The target group is newly hired or newly appointed administrative managers and research managers at SDU with personnel management of a permanent group of employees. The course is in Danish but is also conducted in English if needed.

As a leader, you can participate in short courses in conflict management, prevention and management of stress or group development. You can also request specially arranged courses or sparring from consultants in SDU HR’s Konsulentteam.


Har du spørgsmål til de forskellige tilbud og forløb – kontakt organisationskonsulent Martin Karstoft: karstoft@sdu.dk eller chef for Arbejdsmiljø og HR Udvikling Karna Kühnell Gautier: kgautier@sdu.dk
Redaktionen afsluttet: 03.02.2022