Skip to main content
HR

HR

SDU HR ’go live’ 1. februar 2022

Omverdenen og ønsker til HR ændrer sig hele tiden. Vi får stadigt større og mere differentierede krav til, hvordan vi skal arbejde med HR-emner via f.eks. øget digitalisering og internationalisering, øget fokus på ligestilling, og ændret tilgang til og rammer for rekruttering, karriereveje samt god ledelse på SDU

Af Lisbeth Møller, , 02-02-2022

Arbejdet med HR på SDU har til formål at understøtte SDUs retning gennem en leverance af stærke HR-ydelser. HR-ydelserne skal være organiseret tydeligt i en struktur, som orienterer sig ud mod SDU, så det er nemt for organisationen at få os i tale og blive hjulpet.

Siden december er der arbejdet på at transformere HR-service til SDU HR, og nu er rammerne for den orga- nisation på plads, så vi kan præsentere den nye organisation:

SDU HR ’go live’ 1. februar 2022

Stillingerne som chef for HR Stab, Ansatte, Løn samt Arbejdsmiljø og HR Ud-vikling har været slået op.

To af stillingerne er besat med kendte ansigter. Josephine Lethenborg er blevet chef for Ansatte, Karna Gautier er blevet chef for Arbejdsmiljø og HR Udvikling. Begge tiltræder 1. februar.

Marie Hornbøll kommer fra en lignende stilling på CBS og Charlotte Schönbeck har været sekretariatsleder på Institut for Psykologi på KU. De tiltræder 1. marts. Lisbeth Møller varetager ledelsen af HR Stab og Løn i februar måned.

For Bjarne Nielsen er er der ikke sket ændringer i ledelsesopgaven.

For de øvrige nuværende ledere i HR-service er der forskellige ændringer:

  • Eva Sophia Myers og GET forankres på SUND; jf nedenfor
  • Jakob Ejersbo er pr. 1. februar chefkonsulent i Arbejdsmiljø og HR Udvikling
  • Merete Skov Habermann har efter drøftelser med mig om fremtidigt indhold og ansvar i den reviderede stilling som arbejdsmiljøchef takket nej til at overgå til Arbejdsmiljø og HR Udvikling. Merete fratræder derfor stillingen som arbejdsmiljøchef og overdrager sine opgaver i løbet februar
  • Ole Sørensen har valgt at gøre brug af muligheden for en seniorordning. Det indebærer, at Ole stopper til juli 2022. Fra 1. februar er Ole chefkonsulent i HR Stab. Der planlægges en afskedsreception for Ole, inden han stopper
  • Pia Jespersen er pr. 1. februar kontorfuldmægtig i Løn

Som det fremgår af organisationsdiagrammet, er GET ikke længere en del af HR.

I forlængelse af den forestående omorganisering af HR-Service til SDU HR har Ole Skøtt, Thomas Buchvald Vind, Eva Sophia Myers og jeg haft drøftelser om strategien for og arbejdet med implementeringen af SDUs Gender Equality Plan, der er forankret i Gender Equality Team (GET), herunder den organisatoriske foran- kring af dette indsatsområde på SDU.

Det er blevet besluttet at forankre Gender Equality Team (GET) under formanden for SDU's Ligestillingsud- valg og knyttet til dennes hovedområde. Denne organisering sikrer, at den samlede strategiske ligestillings- indsats kobles tæt og understøtter formandens centrale og væsentlige rolle i ledelsesforankring af indsatsen.

Da Ole Skøtt, Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, er formand for ligestillingsudvalget, indebærer dette, at GET (ansatte og økonomi) overflyttes fra HR-Service/SDU HR (Fællesområdet) til SUND.

GET vil fortsat servicere hele organisationen. Ændringen træder i kraft pr. 1. februar 2022, dvs. samtidig med den øvrige justering af HR-organisationen i Fællesområdet.

Business as usual - indtil videre

HR-services medarbejdere er i fredags blevet orienteret om deres fremtidige afdeling. Hovedparten følger med hidtidige opgaver. Den nye ledergruppe vil den kommende tid drøfte fremtidig fysisk placering samt afklare samarbejdsflader og opgaveoverdragelse hvor det er relevant; naturligvis med inddragelse af med- arbejderne. Vi vil også have fokus på, at SDU HR er en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

Indtil videre sker der ikke ændringer i jeres indgange. Gør som I plejer, når I tager kontakt til HR. Vi vil løbende kommunikere, når der sker justeringer.

Det kan ikke undgås, at medarbejderne i en periode kan opleve usikkerhed og tvivl som følge af ændrin- gerne, men vi vil gøre hvad vi kan for at sikre stabil drift og understøttelse af SDU.

I er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til en af SDU HRs chefer, herunder også mig, hvis der den kommende tid opstår spørgsmål om den ændrede organisering.

Lisbeth Møller
HR-chef


Redaktionen afsluttet: 02.02.2022