Skip to main content
Servicesider

SDUs indtægter fra eksterne midler sammenlignet med sektoren

Kan SDU følge med sektorens udviklingen ift. indtægter fra danske private kilder?

Udviklingen i udvalgte typer af eksterne midler

SDU Analytics har lavet en mini-analyse af udviklingen i udvalgte typer af eksterne midler opgjort per forskningsVIP.

I analysen sammenholdes med udviklingen i sektoren for at have et sammenligningsgrundlag. Analysen tager udgangspunkt i Danske Universiteters nøgletal vedr. indtægter og personale.

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

For samlede indtægter fra tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed1 per forskningsVIP ses, at SDU følger udviklingen i sektoren, men dog på et lavere niveau, jf. figur 1.

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

I det nedenstående ses på to af indtægtstyperne, som indgår under tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, nemlig midler fra danske offentlige kilder og danske private kilder. Danske offentlige kilder udgør 46%, mens danske private kilder udgør 35% af SDUs indtægter fra tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i 2020. Dermed udgør de to indtægtstyper 81% af SDUs indtægter fra tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i 2020.

Eksterne midler fra danske offentlige kilder

Af figur 2 ses, at SDUs indtægter fra danske offentlige kilder opgjort per forskningsVIP ligger stabilt over perioden, mens sektorens indtægter fra denne kilde opgjort per forskningsVIP er aftagende fra 2016 og frem.

Eksterne midler fra danske offentlige kilder

Eksterne midler fra danske private kilder

I figur 3, hvor eksterne midler fra private danske kilder er opgjort per forskningsvip ses, at SDU ligger nogenlunde stabilt over den analyserede periode. Det ses samtidigt at sektoren fra 2016 og frem formår at opnå stigende eksterne midler per forskningsVIP fra danske private kilder.

Eksterne midler fra danske private kilder

Udvikling i forskningsVIP

ForskningsVIP er anvendt som skalering i de ovenstående grafer for at få sammenlignelige størrelser. Af nedenstående graf, hvor 2012 er sat til indeks 100 ses, hvordan antallet af forskningsVIP har udviklet sig i den analyserede periode. Det ses, at SDU i starten af perioden ekspanderede mere end sektoren målt på antallet af forskningsVIP. Fra 2015 og frem er SDUs antal faldende og nærmer sig mere sektorens udvikling, dog stadig med en højere vækst end sektoren ift. udgangsåret 2012.

Udvikling i forskningsVIP

Overordnede fund i analysen

Det kan se ud som om, at der i sektoren samlet set sker et strukturelt skifte i indtægterne fra eksterne midler, som SDU skal være opmærksom på.

Denne meget korte analyse kalder på, at der skal dykkes dybere ned i disse data for at få en forståelse for, hvad ser sker i sektoren. SDU Analytics vil analysere disse data nærmere.

Note 1: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed dækker eksterne midler fra danske offentlige og private kilder, EU og øvrige udenlandske kilder.

Redaktionen afsluttet: 24.11.2021