Skip to main content
Servicesider

Metodeændringer i applikation vedr. tværfaglig forskning på SDU

Analyse af forskningspublicering på SDU, tværvidenskabelig forskningspublicering.

På baggrund af kvalificeringer fra direktionen er der foretaget to ændringer i metoden i applikationen Multidisciplinarity in SDUs Research Production.

  1. Multidisciplinære centre analyseres separat i ’Collaborative Relations’ afsnittet og er renset fra data i øvrige dele af applikationen.
  2. En publikation skal have mindst to interne SDU forfattere for at kunne blive talt med som en del af SDUs tværfaglige samarbejde.

Disse to ændringer medfører, at der er sket et fald i de beregnede andele af tværvidenskabeligt samarbejde på SDU i applikationen. 

 

Uddybning af  metodeændringer:

Ad. 1) 
De multidisciplinære centre, fx D-IAS, CPop osv, er systemmæssigt forankret på forskellige fakulteter i SDUs organisatoriske hierarki i forskningsregistreringssystemet PURE.

Denne administrative forankring kan give et upræcist billede af niveauet af tværvidenskabeligt samarbejde, da det reelt er svært at skelne mellem, hvornår der er tale om samarbejde, og hvornår der er tale om en forsker med dobbelt affiliering til fx D-IAS og et institut.

I den nye udgave af applikationen er dette håndteret således, at affilieringer til disse multidisciplinære centre frasorteres og analyseres separat.

De øvrige dele af analysen, fx ’Multidisciplinarity Shares’ er nu renset for data om de tværfakultære centre. Derfor ses der nu et lavere niveau af samarbejde sammenlignet med den foregående version. 

Ad 2.)
Nogle forskere har affillieringer til flere almindelige institutter. Hvis der kun er en enkelt intern SDU forsker på artiklen, har vi filtreret artiklerne fra i opgørelsen af tværfagligt SDU samarbejde.

 

Tydeliggørelse af metodeændringer i applikation:

På Introduktions- samt på Executive summary siden er metodeændringerne fremhævet. Samtidigt er der indsat fodnoter på de relevante sider, hvor affillieringer til de tværfaglige centre er renset fra data. 

Redaktionen afsluttet: 03.06.2021