Skip to main content
Servicesider

Fejl i nøgletal for frafald

Nøgletallet for frafald har på enkelte uddannelser i ’Uddannelsesberetningen’ og ’Fakulteternes uddannelsesberetning’ været beregnet på fejlagtigt datagrundlag. Data er rettet op.

SDU Analytics har identificeret en fejl i den bagvedliggende datakobling der ligger til grund for webrapporterne ’Uddannelsesberetningen’ og ’Fakulteternes uddannelsesberetning’.

Fejlen bevirker, at frafaldsdata på i alt 17 uddannelser ikke er beregnet på alle studerende for den seneste årgang. Det er primært uddannelserne Idræt og Sundhed bachelor samt Design og kulturøkonomi bachelor hvor fejlen er mest markant. Her mangler en stor del af de studerende, dvs. det oprindeligt beregnede frafald afviger væsentligt fra de nye tilrettede frafaldstal. På uddannelserne Idræt og Sundhed kandidat, Erhvervsøkonomi HA i Slagelse bachelor samt Civilingeniør i energisystemer bachelor og kandidat mangler en mindre del af de studerende i det oprindelige data, mens der på de resterende 11 uddannelser kun er få personers forskel.

Desværre betyder rettelsen af data, at Idræt og Sundhed bachelor går fra et tilfredsstillende til et utilfredsstillende nøgletal på frafald.

Ingen af de andre 16 uddannelser skifter status på frafaldsnøgletallet på baggrund af rettelsen i data.

Fejlen blev indmeldt i uge 43 og identificering af fejlårsag, datatilretning samt genpublicering af de to webrapporter er sket i uge 44.

For at sikre at lignende fejl ikke sker igen, har SDU Analytics igangsat en lang række ekstra kontroller af kildedata, bl.a. en intensiv gennemgang af de procedurer der kobler data.

Redaktionen afsluttet: 10.11.2022